Kinh Thiên Tâm

Kinh Thiên Tâm đã được hội đồng Chư Phật chấp nhận, đọc Kinh Lăng Nghiêm để làm sạch những ô trượt.

Thượng Đế và hội đồng Chư Phật lập ra đạo Thiên Tâm

kinh thiên tâm 1 kinh thiên tâm 2 kinh thiên tâm 3 kinh thiên tâm 4 kinh thiên tâm 5 kinh thiên tâm 6 kinh thiên tâm 7 kinh thiên tâm 8 kinh thiên tâm 9 kinh thiên tâm 10 kinh thiên tâm 11 kinh thiên tâm 12 kinh thiên tâm 13 kinh thiên tâm 14 kinh thiên tâm 15 kinh thiên tâm 16 kinh thiên tâm 17 kinh thiên tâm 18 kinh thiên tâm 19 kinh thiên tâm 20 kinh thiên tâm 21 kinh thiên tâm 22 kinh thiên tâm 23 kinh thiên tâm 24 kinh thiên tâm 25 kinh thiên tâm 26 kinh thiên tâm 27 kinh thiên tâm 28 kinh thiên tâm 29 kinh thiên tâm 30 kinh thiên tâm 31 kinh thiên tâm 32 kinh thiên tâm 33 kinh thiên tâm 34 kinh thiên tâm 35 kinh thiên tâm 36 kinh thiên tâm 37 kinh thiên tâm 38 kinh thiên tâm 39 kinh thiên tâm 40 kinh thiên tâm 41 kinh thiên tâm 42 kinh thiên tâm 43 kinh thiên tâm 44 kinh thiên tâm 45 kinh thiên tâm 46 kinh thiên tâm 47 kinh thiên tâm 48 kinh thiên tâm 49 kinh thiên tâm 50 kinh thiên tâm 51 kinh thiên tâm 52 kinh thiên tâm 53 kinh thiên tâm 54 kinh thiên tâm 55 kinh thiên tâm 56 kinh thiên tâm 57 kinh thiên tâm 58 kinh thiên tâm 59 kinh thiên tâm 60 kinh thiên tâm 61 kinh thiên tâm 62 kinh thiên tâm 63 kinh thiên tâm 64 kinh thiên tâm 65 kinh thiên tâm 66 kinh thiên tâm 67 kinh thiên tâm 68 kinh thiên tâm 69 kinh thiên tâm 70 kinh thiên tâm 71 kinh thiên tâm 72 kinh thiên tâm 73 kinh thiên tâm 74 kinh thiên tâm 75 kinh thiên tâm 76 kinh thiên tâm 77