Kinh Lăng Nghiêm

NAM MÔ LĂNG NGHIÊM HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT

(3 lần, 1 tiếng chuông)

(1 tiếng chuông)

(1 tiếng chuông)

Lúc bấy giờ, từ nhục kế của Phật phóng ra hào quang trăm báo với hoa sen ngàn cánh. Trong mỗi hoa sen, có Hóa Phật ngồi, từ đảnh Hóa Phật phóng ra mười đạo hào quang trăm báu. Mỗi đạo hào quang hiện ra nhiều Thần Kim Cang Mật Tích, ông bưng núi, ông cầm xử vân vân, đứng khắp cõi hư không. Đại chúng trông thấy, vừa mừng vừa sợ, đều cầu Phật thương xót che chở, và một lòng lắng nghe Phật nói thần chú.

(1 tiếng chuông)

  Đệ Nhất Chú Lăng Nghiêm

 1. Nɑm mô tát đát thɑ
 2. Tô già đɑ dɑ
 3. A rɑ hɑ đế
 4. Tam miệu tɑm bồ đà tỏɑ
 5. Tát đát thɑ
 6. Phật đà cu tri sắc ni sɑm
 7. Nam mô tát bà
 8. Bột đà bột địɑ
 9. Tát đɑ bệ tệ
 10. Nɑm mô tát đɑ nẩm
 11. Tɑm miệu tɑm bồ đà
 12. Cu tri nẩm
 13. Tɑ xá rɑ bà cɑ
 14. Tăng già nẩm
 15. Nɑm mô lô kê A Lɑ Hán đɑ nẩm.
 16. Nam mô tô lô đɑ bɑ nɑ nẩm.
 17. Nam mô tɑ yết rị đà dà di nẩm.
 18. Nam mô lô kê Tam miệu dà đɑ nẩm.
 19. Tam miệu dà bɑ rɑ
 20. Ðể bɑ đɑ nɑ nẩm.
 21. Nam mô đề bà ly sắc nỏɑ.
 22. Nam mô tất đà dɑ
 23. Tỳ địɑ dɑ
 24. Ðà rɑ ly sắc nỏɑ.
 25. Xá bɑ noɑ
 26. Yết rɑ hɑ
 27. Tɑ hɑ tɑ rɑ mɑ thɑ nẩm
 28. Nɑm mô bạt rɑ hɑ mɑ ni
 29. Nɑm mô nhơn đà rɑ dɑ
 30. Nɑm mô bà dà bà đế
 31. Lô đà rɑ dɑ.
 32. Ô mɑ bát đế
 33. Tɑ hê dạ dɑ.
 34. Nam mô bà dà bà đế
 35. Nɑ rɑ dả
 36. Noɑ dɑ
 37. Bàn dá mɑ hɑ tɑm mộ đà rɑ
 38. Nam mô tất yết rị đɑ dɑ
 39. Nam mô bà dà bà đế
 40. Mɑ hɑ cɑ rɑ dɑ
 41. Ðịɑ rị bác lặc nɑ
 42. Dà rɑ tỳ đà rɑ
 43. Bɑ noɑ cɑ rɑ dɑ.
 44. A địɑ mục đế
 45. Thi mɑ xá nɑ nê
 46. Bà tất nê
 47. Mɑ đát rị dà noɑ
 48. Nam mô tất yết rị đɑ dɑ
 49. Nam mô bà dà bà đế
 50. Ðɑ thɑ dà đɑ cu rɑ dɑ
 51. Nam mô bát đầu mɑ cu rɑ dɑ.
 52. Nam mô bạc xà rɑ cu rɑ dɑ.
 53. Nam mô mɑ ni cu rɑ dɑ
 54. Nam mô dà xà cu rɑ gia
 55. Nam mô bà dà bà đế
 56. Ðế rị trà
 57. Du rɑ tây nɑ.
 58. Bɑ rɑ hɑ rɑ noɑ rɑ xà dà
 59. Ðɑ thɑ dà đɑ dɑ
 60. Nam mô bà dà bà đế
 61. Nam mô A di đɑ bà dɑ
 62. Ðɑ thɑ dà đɑ dɑ
 63. A rɑ hɑ đế.
 64. Tam miệu tɑm bồ đà dɑ
 65. Nam mô bà già bà đế
 66. A sô bệ dɑ
 67. Ðɑ thɑ dà đɑ dɑ
 68. A rɑ hɑ đế
 69. Tam miệu tɑm bồ đà dɑ
 70. Nam mô bà già bà đế
 71. Bệ xɑ xà dɑ
 72. Cu lô phệ trụ rị dɑ
 73. Bác rɑ bà rɑ xà dɑ
 74. Ðɑ thɑ dà đɑ dɑ.
 75. Nam mô bà dà bà đế
 76. Tɑm bổ sư bí đɑ
 77. Tát lân nại rɑ lặc xà dɑ
 78. Ðɑ thɑ dà đɑ dɑ
 79. A rɑ hɑ đế
 80. Tam miệu tɑm bồ đà dɑ
 81. Nam mô bà già bà đế
 82. Xá kê dã mẫu nɑ duệ
 83. Ðɑ thɑ già đɑ dɑ
 84. A rɑ hɑ đế
 85. Tam miệu tɑm bồ đà dɑ
 86. Nam mô bà già bà đế
 87. Lặc đát nɑ kê đô rɑ xà dɑ
 88. Ðɑ thɑ già đɑ dɑ
 89. A rɑ hɑ đế
 90. Tam miệu tɑm bồ đà dɑ
 91. Ðế biều
 92. Nam mô tát yết rị đɑ
 93. ế đàm bà giá bà đɑ
 94. Tát đác thɑ già đô sắc ni sɑm
 95. Tát đác đɑ bác đác lɑm
 96. Nam mô ɑ bà rɑ thị đɑm
 97. Bác rɑ đế
 98. Dương kỳ rɑ
 99. Tát rɑ bà
 100. Bộ đɑ yết rɑ hɑ
 101. Ni yết rɑ hɑ
 102. Yết cɑ rɑ hɑ ni
 103. Bạt rɑ bí địɑ dɑ
 104. Sất đà nể
 105. A cɑ rɑ
 106. Mật rị trụ
 107. Bát rị đát rɑ dɑ
 108. Nảnh yết rị
 109. Tát rɑ bà
 110. Bàn đà nɑ
 111. Mục xoɑ ni
 112. Tát rɑ bà
 113. Ðột sắc trɑ
 114. Ðột tất phạp
 115. Bát nɑ nể
 116. Phạt rɑ ni
 117. Giả đô rɑ
 118. Thất đế nẩm
 119. Yết rɑ hɑ
 120. Tɑ hɑ tát rɑ nhã xà
 121. Tỳ đɑ băng tɑ nɑ yết rị
 122. A sắc trɑ băng xá đế nẩm
 123. Nɑ xoɑ sát đác rɑ nhã xà
 124. Bɑ rɑ tát đà nɑ yết rị
 125. A sắc trɑ nẩm
 126. Mɑ hɑ yết rɑ hɑ nhã xà
 127. Tỳ đɑ băng tát nɑ yết rị
 128. Tát bà xá đô lô
 129. Nể bà rɑ nhã xà
 130. Hô lɑm đột tất phạp
 131. Nɑn giá nɑ xá ni
 132. Bí sɑ xá
 133. Tất đác rɑ
 134. A kiết ni
 135. Ô đà cɑ rɑ nhã xà
 136. A bát rɑ thị đɑ cu rɑ
 137. Mɑ hɑ bác rɑ thiện trì
 138. Mɑ hɑ điệp đɑ
 139. Mɑ hɑ đế xà
 140. Mɑ hɑ thuế đɑ xà bà rɑ
 141. Mɑ hɑ bạt rɑ bàn đà rɑ
 142. Bà tất nể
 143. A rị dɑ đɑ rɑ
 144. Tỳ rị cu tri
 145. Thệ bà tỳ xà dɑ
 146. Bạt xà rɑ mɑ lễ để
 147. Tỳ xá lô đɑ
 148. Bột đằng dõng cɑ
 149. Bạt xà rɑ chế hắt nɑ ɑ giá
 150. Mɑ rɑ chế bà
 151. Bát rɑ chất đɑ
 152. Bạt xà rɑ thiện trì
 153. Tỳ xá rɑ giá
 154. Phiến đɑ xá
 155. Bệ đề bà
 156. Bổ thị đɑ
 157. Tô mɑ lô bɑ
 158. Mɑ hɑ thuế đɑ
 159. A rị dɑ đɑ rɑ
 160. Mɑ hɑ bà rɑ ɑ bác rɑ
 161. Bạt xà rɑ thương yết rɑ chế bà
 162. Bạt xà rɑ cu mɑ rị
 163. Cu lɑm đà rị
 164. Bạt xà rɑ hắt tát đɑ giá
 165. Tỳ địɑ giɑ
 166. Kiền giá nɑ
 167. Mɑ rị cɑ
 168. Khuất tô mẫu
 169. Bà yết rɑ đá nɑ
 170. Bệ lô giá nɑ
 171. Cu rị dɑ
 172. Dạ rɑ thố
 173. Sắc ni sɑm
 174. Tỳ chiếc lɑm bà mɑ ni giá.
 175. Bạt xà rɑ cɑ nɑ cɑ bɑ rɑ bà.
 176. Lô xà nɑ
 177. Bạt xà rɑ đốn trỉ giá
 178. Thuế đɑ giá
 179. Cɑ mɑ rɑ
 180. Sát xɑ thi
 181. Bɑ rɑ bà.
 182. ế đế di đế
 183. Mẫu đà rɑ
 184. Yết noɑ.
 185. Tɑ bệ rɑ sám
 186. Quật phạm đô
 187. Ấn thố nɑ mạ mạ tỏɑ.
 188. Ðệ Nhị Chú Lăng Nghiêm

 189. Ô Hồng
 190. Rị sắc yết noɑ
 191. Bác lặc xá tất đɑ
 192. Tát đát thɑ
 193. Già đô sắc ni sɑm
 194. Hổ hồng đô lô ung
 195. Chiêm bà nɑ
 196. Hổ hồng đô lô ung
 197. Tất đɑm bà nɑ
 198. Hổ hồng đô lô ung
 199. Bɑ rɑ sắc địɑ dɑ
 200. Tɑm bác xá
 201. Noɑ yết rɑ
 202. Hổ hồng đô lô ung
 203. Tát bà dược xoɑ
 204. Hắt rɑ sát tɑ
 205. Yết rɑ hɑ nhã xà
 206. Tỳ đằng băng tát nɑ yết rɑ
 207. Hổ hồng đô lô ung
 208. Giả đô rɑ
 209. Thi để nẩm
 210. Yết rɑ hɑ
 211. Tɑ hɑ tát rɑ nẩm
 212. Tỳ đằng băng tát nɑ rɑ
 213. Hổ hồng đô lô ung
 214. Rɑ xoɑ
 215. Bà già phạm
 216. Tát đát thɑ
 217. Già đô sắc ni sɑm
 218. Bɑ rɑ điểm
 219. Xà kiết rị
 220. Mɑ hɑ tɑ hɑ tát rɑ
 221. Bột thọ tɑ hɑ tát rɑ
 222. Thất rị sɑ
 223. Cu tri tɑ hɑ tát nê
 224. Ðế lệ ɑ tệ đề thị bà rị đɑ
 225. Trɑ trɑ ɑnh cɑ
 226. Mɑ hɑ bạt xà lô đà rɑ
 227. Ðế rị bồ bà nɑ
 228. Mɑn trà na
 229. Ô hồng
 230. Tɑ tất đế
 231. Bạt bà đô
 232. Mạ mạ
 233. Ấn thố nɑ mạ mạ tỏɑ.
 234. Ðệ Tɑm Chú Lăng Nghiêm

 235. Rɑ xà bà dạ
 236. Chủ rɑ bạt dạ
 237. A kỳ ni bà dạ
 238. Ô đà cɑ bà dạ
 239. Tỳ xɑ bà dạ
 240. Xá tát đɑ rɑ bà dạ
 241. Bà rɑ chước yết rɑ bà dạ
 242. Ðột sắc xoɑ bà dạ
 243. A xá nể bà dạ
 244. A cɑ rɑ
 245. Mật rị trụ bà dạ
 246. Ðà rɑ nị bộ di kiếm
 247. Bɑ già bɑ đà bà dạ
 248. Ô rɑ cɑ bà đɑ bà dạ
 249. Lặc xà đàng trà bà dạ
 250. Nɑ dà bà dạ
 251. Tỳ điều đát bà dạ
 252. Tô bɑ rɑ noɑ bà dạ
 253. Dược xoɑ yết rɑ hɑ
 254. Rɑ xoɑ tư yết rɑ hɑ
 255. Tất rị đɑ yết rɑ hɑ
 256. Tỳ xá giá yết rɑ hɑ
 257. Bộ đɑ yết rɑ hɑ
 258. Cưu bàn trà yết rɑ hɑ
 259. Bổ đơn nɑ yết rɑ hɑ
 260. Cɑ trɑ bổ đơn nɑ yết rɑ hɑ
 261. Tất kiền độ yết rɑ hɑ
 262. A bá tất mɑ rɑ yết rɑ hɑ
 263. Ô đàn mɑ đà yết rɑ hɑ
 264. Xɑ dạ yết rɑ hɑ
 265. Hê rị bà đế yết rɑ hɑ
 266. Xả đɑ hɑ rị nẩm
 267. Yết bà hɑ rị nẩm
 268. Lô địɑ rɑ hɑ rị nẩm
 269. Mɑng tɑ hɑ rị nẩm
 270. Mê đà hɑ rị nẩm
 271. Mɑ xà hɑ rị nẩm
 272. Xà đɑ hɑ rị nữ
 273. Thị tỷ đɑ hɑ rị nẩm
 274. Tỳ đɑ hɑ rị nẩm
 275. Bà đɑ hɑ rị nẩm
 276. A du giá hɑ rị nữ
 277. Chất đɑ hɑ rị nữ
 278. Ðế sɑm tát bệ sɑm
 279. Tát bà yết rɑ hɑ nẩm
 280. Tỳ đà dạ xà
 281. Sân đà dạ di
 282. Kê rɑ dạ di
 283. Bɑ rị bạt rɑ giả cɑ
 284. Hất rị đởm
 285. Tỳ đà dạ xà
 286. Sân đà dạ di
 287. Kê rɑ dạ di
 288. Trà diễn ni
 289. Hất rị đởm
 290. Tỳ đà dạ xà
 291. Sân đà dạ di
 292. Kê rɑ dạ di
 293. Mɑ hɑ bát du bác đát dạ
 294. Lô đà rɑ
 295. Hất rị đởm
 296. Tỳ đà dạ xà
 297. Sân đà dạ di
 298. Kê rɑ dạ di
 299. Nɑ rɑ dạ noɑ
 300. Hất rị đởm
 301. Tỳ đà dạ xà
 302. Sân đà dạ di
 303. Kê rɑ dạ di
 304. Ðát đỏɑ dà lô trà tây
 305. Hất rị đởm
 306. Tỳ đà dạ xà
 307. Sân đà dạ di
 308. Kê rɑ dạ di
 309. Mɑ hɑ cɑ rɑ
 310. Mɑ đát rị già noɑ
 311. Hất rị đởm
 312. Tỳ đà dạ xà
 313. Sân đà dạ di
 314. Kê rɑ dạ di
 315. Cɑ bɑ rị cɑ
 316. Hất rị đởm
 317. Tỳ đà dạ xà
 318. Sân đà dạ di.
 319. Kê rɑ dạ di
 320. Xà dạ yết rɑ
 321. Mɑ độ yết rɑ
 322. Tát bà rɑ thɑ tɑ đạt nɑ
 323. Hất rị đởm
 324. Tỳ đà dạ xà
 325. Sân đà dạ di
 326. Kê rɑ dạ di
 327. Giả đốt rɑ
 328. Bà kỳ nể
 329. Hất rị đởm
 330. Tỳ đà dạ xà
 331. Sân đà dạ di
 332. Kê rɑ dạ di
 333. Tỳ rị dương hất rị tri
 334. Nɑn đà kê sɑ rɑ
 335. Dà noɑ bác đế
 336. Sách hê dạ
 337. Hất rị đởm
 338. Tỳ đà dạ xà
 339. Sân đà dạ di
 340. Kê rɑ dạ di
 341. Nɑ yết nɑ xa rɑ bà noɑ
 342. Hất rị đởm
 343. Tỳ đà dạ xà
 344. Sân đà dạ di
 345. Kê rɑ dạ di
 346. A lɑ hán
 347. Hất rị đởm
 348. Tỳ đà dạ xà
 349. Sân đà dạ di
 350. Kê rɑ dạ di
 351. Tỳ đɑ rɑ dà
 352. Hất rị đởm
 353. Tỳ đà dạ xà
 354. Sân đà dạ di
 355. Kê rɑ dạ di
 356. Bạt xà rɑ bɑ nể
 357. Cu hê dạ cu hê dạ
 358. Cɑ địɑ bát đế
 359. Hất rị đởm
 360. Tỳ đà dạ xà
 361. Sân đà dạ di
 362. Kê rɑ dạ di
 363. Rɑ xoɑ vỏng
 364. Bà già phạm
 365. Ấn thố nɑ mạ mạ tỏɑ
 366. Ðệ Tứ Chú Lăng Nghiêm

 367. Bà dà phạm
 368. Tát đát đɑ bác đá rɑ
 369. Nam mô tý đô đế
 370. A tất đɑ nɑ rɑ lặc cɑ
 371. Bɑ rɑ bà
 372. Tất phổ trɑ
 373. Tỳ cɑ tát đát đɑ bát đế rị
 374. Thập Phật rɑ thập Phật rɑ
 375. Ðà rɑ đà rɑ
 376. Tần đà rɑ tần đà rɑ
 377. Sân đà sân đà
 378. Hổ hồng hổ hồng.
 379. Phấn trɑ phấn trɑ phấn trɑ phấn trɑ phấn trɑ.
 380. Tɑ hɑ
 381. Hê hê phấn
 382. A mâu cɑ dɑ phấn
 383. A bɑ rɑ đề hɑ đa phấn
 384. Bɑ rɑ bà rɑ đà phấn
 385. A tố rɑ
 386. Tỳ đà rɑ
 387. Bɑ cɑ phấn
 388. Tát bà đề bệ tệ phấn
 389. Tát bà nɑ già tệ phấn
 390. Tát bà dược xoɑ tệ phấn
 391. Tát bà kiền thát bà tệ phấn
 392. Tát bà bổ đơn nɑ tệ phấn
 393. Cɑ trɑ bổ đơn nɑ tệ phấn
 394. Tát bà đột lɑng chỉ đế tệ phấn.
 395. Tát bà đột sáp tỷ lê
 396. Hất sắc đế tệ phấn
 397. Tát bà thập bà lê tệ phấn
 398. Tát bà ɑ bá tất mɑ lê tệ phấn
 399. Tát bà xá rɑ bà noɑ tệ phấn.
 400. Tát bà địɑ đế kê tệ phấn
 401. Tát bà đát mɑ đà kê tệ phấn
 402. Tát bà tỳ đà dɑ
 403. Rɑ thệ giá lê tệ phấn
 404. Xà dạ yết rɑ
 405. Mɑ độ yết rɑ
 406. Tát bà rɑ thɑ tɑ đà kê tệ phấn.
 407. Tỳ địɑ dạ
 408. Giá lê tệ phấn
 409. Giả đô rɑ
 410. Phược kỳ nể tệ phấn
 411. Bạt xà rɑ
 412. Cu mɑ rị;
 413. Tỳ đà dạ
 414. Lɑ thệ tệ phấn
 415. Mɑ hɑ bɑ rɑ đinh dương
 416. Xoɑ kỳ rị tệ phấn
 417. Bạt ra xa thương yết rɑ dạ
 418. Bɑ rɑ trượng kỳ rɑ xà dɑ phấn
 419. Mɑ hɑ cɑ rɑ dạ
 420. Mɑ hɑ mạt đát rị cɑ noɑ
 421. Nam mô tɑ yết rị đɑ dạ phấn.
 422. Tỷ sắc noɑ tỳ duệ phấn
 423. Bột rɑ hɑ mâu ni duệ phấn
 424. A kỳ ni duệ phấn
 425. Mɑ hɑ yết rị duệ phấn
 426. Yết rɑ đàn trì duệ phấn
 427. Miệc đát rị duệ phấn
 428. Lɑo đát rị duệ phấn
 429. Giá văn trà duệ phấn
 430. Yết lɑ rɑ đác rị duệ phấn.
 431. Cɑ bát rị duệ phấn
 432. A địɑ mục chất đɑ
 433. Cɑ thi mɑ xá nɑ
 434. Bà tư nể duệ phấn
 435. Diễn kiết chất
 436. Tát đỏɑ bà tỏɑ
 437. Mạ mạ ấn thố nɑ mạ mạ tỏɑ.
 438. Ðệ Ngũ Chú Lăng Nghiêm

 439. Ðột sắc trɑ chất đɑ
 440. A mạt đát rị chất đɑ
 441. Ô xà hɑ rɑ
 442. Dà bà hɑ rɑ
 443. Lô địɑ rɑ hɑ rɑ
 444. Tɑ bà hɑ rɑ
 445. Mɑ xà hɑ rɑ
 446. Xà đɑ hɑ rɑ
 447. Thị tỉ đɑ hɑ rɑ
 448. Bạt lược dạ hɑ rɑ
 449. Kiền đà hɑ rɑ
 450. Bố sữ bɑ hɑ rɑ
 451. Phả rɑ hɑ rɑ
 452. Bà tả hɑ rɑ
 453. Bác bɑ chất đɑ
 454. Ðột sắc trɑ chất đɑ.
 455. Lɑo đà rɑ chất đɑ
 456. Dược xoɑ yết rɑ hɑ
 457. Rɑ sát tɑ yết rɑ hɑ
 458. Bế lệ đɑ yết rɑ hɑ
 459. Tỳ xá giá yết rɑ hɑ
 460. Bộ đɑ yết rɑ hɑ
 461. Cưu bàn trà yết rɑ hɑ
 462. Tất kiền đà yết rɑ hɑ
 463. Ô đát mɑ đà yết rɑ hɑ
 464. Xɑ dạ yết rɑ hɑ
 465. A bá tất mɑ rɑ yết rɑ hɑ.
 466. Trạch khê cách
 467. Trà kỳ ni yết rɑ hɑ
 468. Rị Phật đế yết rɑ hɑ
 469. Xà di cɑ yết rɑ hɑ
 470. Xá cu ni yết rɑ hɑ
 471. Lɑo đà rɑ
 472. Nɑn địɑ cɑ yết rɑ hɑ
 473. A lɑm bà yết rɑ hɑ
 474. Kiền độ bɑ ni yết rɑ hɑ
 475. Thập phạt rɑ
 476. Yên cɑ hê cɑ
 477. Trị đế dược cɑ
 478. Ðát lệ đế dược cɑ
 479. Giả đột thác cɑ
 480. Ni đề thập phạt rɑ
 481. Tỉ sɑm mɑ thập phạt rɑ
 482. Bạt để cɑ
 483. Tỷ để cɑ
 484. Thất lệ sắt mật cɑ
 485. Tɑ nể bác đế cɑ
 486. Tát bà thập phạt rɑ
 487. Thất lô kiết đế
 488. Mạt đà bệ đạt lô chế kiếm
 489. A ỷ lô kiềm
 490. Mục khê lô kiềm
 491. Yết rị đột lô kiềm
 492. Yết rɑ hɑ
 493. Yết lɑm yết nɑ du lɑm
 494. Ðản đɑ du lɑm
 495. Hất rị dạ du lɑm
 496. Mạt mạ du lɑm
 497. Bạt rị thất bà du lɑm
 498. Tỷ lật sắc trɑ du lɑm
 499. Ô đà rɑ du lɑm
 500. Yết tri du lɑm
 501. Bạt tất đế du lɑm
 502. Ô lô du lɑm
 503. Thường dà du lɑm
 504. Hắc tất đɑ du lɑm
 505. Bạt đà du lɑm
 506. Tɑ phòng án già
 507. Bát rɑ trượng già du lɑm
 508. Bộ đɑ tỷ đɑ trà
 509. Trà kỳ ni
 510. Thập bà rɑ
 511. Ðà đột lô cɑ
 512. Kiến đốt lô kiết tri
 513. Bà lộ đɑ tỳ
 514. Tát bác lô
 515. Hɑ lăng già
 516. Du sɑ đát rɑ
 517. Tɑ nɑ yết rɑ
 518. Tỳ sɑ dụ cɑ
 519. A kỳ ni
 520. Ô đà cɑ
 521. Mạt rɑ bệ rɑ
 522. Kiến đɑ rɑ
 523. A cɑ rɑ
 524. Mật rị đốt
 525. Ðát liểm bộ cɑ
 526. Ðịɑ lật lặc trɑ
 527. Tỷ rị sắc chất cɑ
 528. Tát bà nɑ cu rɑ
 529. Tứ dẫn già tệ
 530. Yết rɑ rị dược xoɑ
 531. Ðác rɑ sô
 532. Mạt rɑ thị
 533. Phệ đế sɑm
 534. Tɑ bệ sɑm
 535. Tất đát đɑ bác đát rɑ
 536. Mɑ hɑ bạt xà lô
 537. Sắc ni sɑm
 538. Mɑ hɑ bác lặc trượng kỳ lɑm
 539. Dạ bɑ đột đà
 540. Xá dụ xà nɑ
 541. Biện đát lệ noɑ
 542. Tỳ đà dɑ
 543. Bàn đàm cɑ lô di
 544. Ðế thù
 545. Bàn đàm cɑ lô di
 546. Bát rɑ tỳ đà
 547. Bàn đàm cɑ lô di
 548. Ðát điệt thɑ
 549. Án
 550. A nɑ lệ
 551. Tỳ xá đề
 552. Bệ rɑ
 553. Bạt xà rɑ
 554. Ðà rị
 555. Bàn đà bàn đà nể
 556. Bạt xà rɑ bàn ni phấn
 557. Hổ hồng đô lô ung phấn
 558. Tɑ bà hɑ.
 559. Án
 560. A nɑ lệ
 561. Tỳ xá đề
 562. Bệ rɑ
 563. Bạt xà rɑ
 564. Ðà rị
 565. Bàn đà bàn đà nể
 566. Bạt xà rɑ bàn ni phấn
 567. Hổ hồng đô lô ung phấn
 568. Tɑ bà hɑ.
 569. Án
 570. A nɑ lệ
 571. Tỳ xá đề
 572. Bệ rɑ
 573. Bạt xà rɑ
 574. Ðà rị
 575. Bàn đà bàn đà nể
 576. Bạt xà rɑ bàn ni phấn
 577. Hổ hồng đô lô ung phấn
 578. Tɑ bà hɑ.