Kinh Nhật Tụng Thiên Tâm

Kính Thiên

Kính Thiên 1980

Kính Thiên 2017

Nghi Thức Hằng Ngày

(Thắp đèn đốt hương đứng ngay ngắn, chắp tay ngang ngực, chủ lễ mật niệm.
Mỗi lần đọc kinh hoăc sáng trước khi bước xuống giường.)

CHÚ TỊNH PHÁP GIỚI

Án lam xoa ha

(3 lần)

CHÚ TỊNH TAM NGHIỆP

Án ta phạ bà phạ, truật đà ta phạ, đạt ma ta phạ, bà phạ truật độ hám.

(3 lần)


Quỳ ngay thẳng, cầm 3 cây hương dâng ngang trán, chủ lễ niệm bài Cúng Hương.

CÚNG HƯƠNG

Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát

(1 tiếng chuông, xá 1 xá)

Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế chứng minh

(1 tiếng chuông, xá 1 xá)

Nam Mô Đại Thánh Mẫu chứng minh

(1 tiếng chuông, xá 1 xá)

CẦU NGUYỆN

Nam mô Di Lạc Vương Phú Quí Phật

(3 lần)

Đệ tử chúng con nguyện:

KHEN NGỢI ĐỨC NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ VÀ ĐỨC ĐẠI THÁNH MẪU

 1. Đấng thiêng liêng vô thượng
 2. Cha mẹ của trời người
 3. Không gian cùng Thủy, Thổ
 4. Cai quản mọi muôn loài
 5. Giọt nước trong con uống
 6. Là giọt lệ Mẹ ban
 7. Không khắc giây ngưng nghĩ
 8. Để chúng con được bình an.

(1 tiếng chuông, xá 1 xá)

QUÁN TƯỞNG PHẬT

 1. Phật, chúng sanh tánh thường rỗng lặng
 2. Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn
 3. Lưới đế châu ví đạo tràng
 4. Mười phương Phật hiện hào quang sáng ngời
 5. Trước bảo tọa thân con ảnh hiện
 6. Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.
 7. Nam mô sáu chữ Di Đà,
 8. Tâm con phát nguyện vạn Tâm với Thiên Đình

(1 tiếng chuông, đại chúng đồng tụng)

ĐẢNH LỄ

Tất cả đứng dạy lạy

Kinh Sám Địa Mẫu

 1. Phủ Hớn Trung nơi huyện Thành Cố
 2. Tỉnh Thiểm Tây Miếu Cổ ứng linh
 3. Thượng tầng tỏa ánh quang minh
 4. Chim Loan, Mẫu ngự truyền kinh răn đời.
 5. Kim ngôn Mẹ đây lời mạch huyết
 6. Đức Từ Tôn tha thiết khuyên con
 7. Hiếu Trung giữ vẹn cho tròn
 8. Mẹ hiền bố điển bảo toàn chúng sanh.
 9. Tam Nhựt Mậu tâm thành kỉnh Mẫu
 10. Tấm lòng son vọng thấu Diêu Cung
 11. Gia gia sum họp trùng phùng
 12. Dân an quốc thới hưởng chung thanh bình.
 13. Mùa màng được tươi xinh sung túc
 14. Mẹ độ con từng phút từng giây
 15. Núi sông Vũ trụ đó đây
 16. Chính do Hoàng Mẫu dựng gầy tạo nên.
 17. Linh Điển Mẹ dưới trên phân rõ
 18. Tâm Chơn Kinh, Mẹ tỏ lời châu
 19. Hoằng khai Đại Đạo nhiệm mầu
 20. Hóa sanh bốn biển năm châu tươi nhuần.
 21. Phật Mẫu ngự thượng tầng độ thế
 22. Điển Chơn Linh phước huệ rải ban.
 23. Tâm Kinh Mẫu dạy rõ ràng
 24. Con lành hiếu thảo Đàn Tràng cung nghinh.
 25. Phước Lộc Thọ hiển vinh do Mẫu
 26. Trọn đủ thời Kỵ Mậu hằng niên
 27. Dân an nước thạnh nhà yên
 28. Lời châu Mẫu dạy gắng chuyên tu trì.
 29. Thơ ngâm diệu Huyền Vi cơ bút
 30. Mẹ truyền kinh dưỡng dục chúng sanh
 31. Xưa Vua Bàn Cổ phong danh
 32. Diêu Trì Phật Mẫu hóa sanh muôn loài.
 33. Chơn Linh Mẫu xét soi vũ trụ
 34. Điển âm dương kết tựu anh nhi
 35. Thượng tầng Mẫu ngự phương phi
 36. Phân ra Thiên Địa trị vì chúng sinh.
 37. Địa Mẫu truyền Chơn Kinh tâm huyết
 38. Khí âm dương hội hiệp cùng nhau
 39. Mưa hòa gió thuận tươi màu
 40. Hóa sanh nhơn loại ngạt ngào chơn thân.
 41. Vậy ai mới bước lần đường Đạo
 42. Phải giữ lòng hiếu thảo trì kinh
 43. Lời châu Mẹ dạy huyền linh
 44. Hoàng Thiên xá tội hiển vinh thanh nhàn.
 45. Cầu Lịnh Mẹ bảo toàn sanh chúng
 46. Độ nhơn sanh giữ đúng hạnh Tiên
 47. Từ đây Thiên Địa phân riêng
 48. Âm dương chơn khí linh nguyên chẳng rời.
 49. Nhựt Nguyệt Tinh phương trời sáng tỏa
 50. Máy Huyền Vi hiện rõ thần thông
 51. Mẹ phân Nam Bắc Tây Đông
 52. Bốn phương tám hướng bao vòng càn khôn.
 53. Điển Thiên, Mẹ bảo tồn vĩnh cửu
 54. Chốn trung ương Mẹ thủ địa châu
 55. Linh quang chiếu sáng nhiệm mầu
 56. Thiên Tiên bảo dưỡng gồm thâu nhơn lành.
 57. Phu quân Mẫu trường sanh bất lão
 58. Tài cao minh sáng tạo Huyền Vi
 59. Thiên Lung, Địa Á diệu kỳ
 60. Tri âm phối hợp, phục quy Diêu Đài.
 61. Thiên địa lập âm lai dương khứ
 62. Khí thần giao gìn giữ Điển Linh
 63. Đất Trời do Tạo Hóa sinh
 64. Pháp luân thuần chuyển siêu hình căn nguyên.
 65. Chính Mẹ tạo tôi hiền Chúa Thánh
 66. Phủ Điển Linh chơn tánh tâm thanh
 67. Chẳng ngừng hóa hóa sanh sanh
 68. Thiên Can thường chuyển vận hành Địa Chi.
 69. Thần với khí tựu thì Thai Thánh
 70. Mẹ cưu mang canh cánh thập niên
 71. Tình thâm Mẫu Tử thiêng liêng
 72. Mười niên trường chuyển dụng Thánh Thai Nhi
 73. Minh quân xuất thế trần ai
 74. Sáu vì Thiên Tử phi tài huyền quang.
 75. Mẹ phán Vua Thiên Hoàng con trưởng
 76. Đến Địa Hoàng, Mẹ thưởng thứ hai
 77. Nhơn Hoàng tam đệ thiên tài
 78. Còn ba vị nữa phân rày sau đây.
 79. Vua Phục Hy, Ngài hay biến hóa
 80. Bát Quái phân phát họa hiển linh
 81. Chỉ rành tám hướng thinh thinh
 82. Âm Dương Vũ trụ quang minh phân bày.
 83. Vua Thần Nông phi tài ngũ cốc
 84. Sắc lịnh gieo châu ngọc khắp nơi
 85. Đó là hạt giống của Trời
 86. Sanh ra lúa gạo giúp đời an khang.
 87. Vua Hiên Viên tạo ban y phục
 88. Đem ấm no hạnh phúc vạn dân
 89. Lưu truyền cơm áo chốn trần
 90. Để cho người thế tấm thân thanh nhàn.
 91. Vũ trụ do Mẫu Hoàng xuất phát
 92. Mẫu tạo ra Bồ Tát, Thần, Tiên
 93. Thượng từng bao phủ điển Thiên
 94. Chẳng rời xa khỏi Mẫu Hiền dưỡng sanh.
 95. Nhìn biển cả trời thanh nước biếc
 96. Khắp bốn mùa tám tiết trở xoay
 97. Gió ngàn tỏa lượn tầng mây
 98. Hóa sanh nhơn loại cỏ cây thú cầm.
 99. Có ngũ nhạc bổng trầm ngân trổi
 100. Khắp muôn nước Từ Mẫu dưỡng sanh
 101. Các đời Vương Đế đại danh
 102. Từ trong thân Mẫu trưởng thành mà ra.
 103. Danh lam có năm tòa thắng cảnh
 104. Chốn lâm sơn tuyết lạnh sương rơi
 105. Có cây cổ thụ sống đời
 106. Sắc dân trăm họ do nơi Mẫu thành.
 107. Năm giống lúa tươi xanh vun dưỡng
 108. Sáu thứ gạo dành thưởng nhơn sinh
 109. Nhân dân no ấm hiển vinh
 110. Sống nhờ điển Mẹ, huyền linh phủ đầy.
 111. Khi lìa thế gởi thây thân Mẫu
 112. Sự hóa sanh dời đổi vô thường
 113. Thân Mẹ là chổ tựa nương
 114. Từ Tôn Địa Mẫu nguồn thương ngập tràn.
 115. Nào châu quận thôn làng tỉnh huyện
 116. Kìa lâu đài, cung điện nguy nga
 117. Am, chùa, quán, xá lập ra
 118. Hiền Thần, Tiên, Thánh, Mẹ đà thưởng phân.
 119. Chư Phật đắc Kim Thân do Mẫu
 120. Cả trân châu ngọc bửu đó đây
 121. Thiếu chi kẻ ước việc này
 122. Lòng tham mơ tưởng mấy ai đạt thành.
 123. Loại kim khí bạc vàng quý báu
 124. Tất cả do Mẫu tạo xuất ra
 125. Vương hầu vạn quốc gia gia
 126. Cũng do Lịnh Mẹ ban ra tôn sùng.
 127. Người chốn thế hiếu trung hưởng phước
 128. Bao Huyền Linh sau trước Mẹ ban
 129. Dân an, quốc thới thanh nhàn
 130. Đế Vương cung kỉnh Mẫu Hoàng Từ Tôn.
 131. Trong vũ trụ tuần hoàn Tạo Hóa
 132. Do Mẫu sanh ra quả Địa Cầu
 133. Biến sanh sáu ngả luân hồi
 134. Biết bao sản vật hoa màu tốt xinh.
 135. Kẻ thế đâu rõ tình thâm Mẫu
 136. Dầu Hoàng Thiên khó nổi sánh hơn
 137. Trên Trời mưa đổ từng cơn
 138. Dưới đất Mẹ hóa Huyền Chơn phép mầu.
 139. Dòng mưa tuôn ngọt ngào Cam Lộ
 140. Ngũ cốc dành hóa độ nhơn sanh
 141. Cỏ cây tươi tốt hương thanh
 142. Địa châu thấm giọt mưa lành phì nhiêu.
 143. Chính hơi nước thâu nhiều mạch huyết
 144. Bao tinh vi sương tuyết giá băng
 145. Đài mây gom tựu phủ giăng
 146. Gặp luồng Quang Điển biến tan mây liền.
 147. Mưa tuôn xuống trần miền tỏa khắp
 148. Cù Rồng kia trốn nấp ngàn sông
 149. Lãnh phần vận chuyển gió giông
 150. Mẹ truyền hoán võ hô phong ứng hầu.
 151. Cù Rồng ở xứ nào chẳng có
 152. Ẩn biển sâu làm gió chuyển mây
 153. Đều do lịnh Mẹ phán bày
 154. Ơn Trên chiếu triệu dám rày cãi đâu.
 155. Muôn thu vẫn nằm sâu lòng đất
 156. Mẹ dưỡng nuôi âm chất hoằng khai
 157. Nhọc nhằn nào quản đắng cay
 158. Điển quang huyền diệu đêm ngày dưỡng sanh.
 159. Chốn dương trần con lành tọa hưởng
 160. Bao nhiệm mầu Mẹ thưởng hồng ân
 161. Tất cả do Lịnh Mẫu phân
 162. Công dầy chẳng thấy người trần ghi tâm.
 163. Mẹ thương con dạ thầm đau thắt
 164. Chẳng bao giờ nhắm mắt nghỉ đâu
 165. Điển quang nếu Mẹ rút thâu
 166. Càn Khôn, Vũ trụ, Địa Cầu tiêu tan.
 167. Khi Cá Ngao trở ngang vùng vẫy
 168. Thiên Địa đành chịu phải rả đôi
 169. Dương trần như thể bèo trôi
 170. Cảnh Trời trống rỗng thảm sầu nạn tai.
 171. Ngoại càn khôn Như Lai tạm ẩn
 172. Chư Bồ Tát tàn lẫn biệt tin
 173. Từ Vua Chúa đến quân binh
 174. Sẽ đều tận diệt nhơn sinh điêu tàn.
 175. Phương hướng đành tiêu tan tất cả
 176. Như ở trong lò hỏa bị thiêu
 177. Muôn loài vạn vật bao nhiêu
 178. Phải đành chịu cảnh quạnh hiu khổ sầu.
 179. Mẹ phán truyền lời châu cao quý
 180. Ai sưu tầm diệu lý quang minh
 181. Tâm thành khảo sát Chơn Kinh
 182. Thọ trì giảng nói chúng sinh hiểu rành.
 183. Từ Tôn chiếu điển lành ban phước
 184. Sắc Lịnh phê người được hiển vinh
 185. Phi tài huyền diệu cao minh
 186. Mẫu Từ giáng bút Ngọc Linh chi truyền.
 187. Nhập vào tâm kẻ hiền sáng suốt
 188. Chơn khí như ánh đuốc thiên nhiên
 189. Mẫu cho phản bổn hườn nguyên
 190. Chơn thần đúng ngoạt xuất liền chẳng sai.
 191. Tinh khí hiệp cho ai dưỡng tánh
 192. Gắng tâm tu hưởng cảnh Thượng Đài
 193. Khai tâm trung chuyển đạo ngay
 194. Lý chơn thông hiểu chớ rày bỏ qua.
 195. Cần quán tưởng sâu xa Kinh Mẫu
 196. Chớ khoe tài nông nổi mà chi
 197. Chơn Kinh lịnh Mẹ khá ghi
 198. Quần thần, văn võ chẳng khi lời vàng.
 199. Đại Từ Tôn Mẫu Hoàng cao cả
 200. Ân đức dày vong ngả đành sao
 201. Tao nhân mặc khách anh hào
 202. Nông, thương, công, sĩ, nỡ nào lãng ngơ.
 203. Không đền đáp tôn thờ cung kỉnh
 204. Nỡ vô tâm chẳng kính Mẫu hiền
 205. Thâm sâu nghĩa cả thiêng liêng
 206. Đành lòng bội bạc chơn truyền lời châu.
 207. Chánh Pháp đạo nhiệm mầu ai rõ
 208. Giả đò như chẳng tỏ ngộ chi
 209. Phụ ân Từ Mẫu Diêu Trì
 210. Đọa đày muôn kiếp chẳng thì tái sanh.
 211. Muốn biết rõ tánh danh Phật Mẫu
 212. Hãy lắng nghe lời Mẫu phân rành
 213. Lão Bà Hỗn Độn hóa sanh
 214. Thuở còn mù mịt trược thanh chưa tường.
 215. Thiên Địa chia âm dương chơn khí
 216. Thập nhị muôn niên kỷ giáng lâm
 217. Tuổi thọ chín ngàn sáu trăm
 218. Thời gian xuất thế khổ tâm nhọc nhằn.
 219. Muôn ngàn năm khuyên răn dạy dỗ
 220. Ngày biệt ly diệt độ chẳng ngờ
 221. Mẫu Hoàng từ giã con thơ
 222. Hóa thân chớp nhoáng phút giờ chia tay.
 223. Hư không ngự Mây Đài Thượng Cõi
 224. Điển quang minh chiếu rọi khắp nơi
 225. Huyền Vi biến hóa chuyển đời
 226. Truyền kinh châu ngọc bao lời thiết tha.
 227. Chẳng thấy ai lệ sa nhớ Mẫu
 228. Chốn trường giang gợi nỗi nhớ thương
 229. Ngự thuyền lướt sóng trùng dương
 230. Nào ai để dạ vấn vương lòng sầu.
 231. Mẹ thương con chẳng câu phiền trách
 232. Lòng ước mong huyết mạch trùng phùng
 233. Sớm về Điện Ngọc Diêu Cung
 234. Con lành cố gắng hiếu trung tu hiền.
 235. Hội Tý Sửu khai Thiên tịch Địa
 236. Vạn sự thành hiếu nghĩa vi tiên
 237. Chơn Kinh Phật Mẫu diệu huyền
 238. Hơn trăm tám chục câu khuyên răn đời.
 239. Mỗi câu mỗi ý lời Mẹ thuyết
 240. Cũng từ nguồn mạch huyết chảy ra
 241. Gồm bao lời ngọc thiết tha
 242. Đúng ngày Thập Bát trần hồng giáng sinh.
 243. Mẹ phủ hết điển linh quảng đại
 244. Tâm huyết thư để lại Chơn Kinh
 245. Kim ngôn siêu thoát quang minh
 246. Từ Tôn bảo dưỡng chúng sinh an toàn.
 247. Là con hiếu đàn tràng cung kỉnh
 248. Mỗi hằng niên nguyện thỉnh Mẫu Từ
 249. Đúng ngày Thập Bát Trăng Mười
 250. Gia gia tụng niệm người người trì kinh.
 251. Lập Đại lễ hoa xinh, trà, quả
 252. Dâng hương, đăng tất cả khiết tinh
 253. Cùng nhau hội hiệp trì kinh
 254. Sớ Dâng Từ Mẫu chứng minh con lành.
 255. Công đức Mẫu vô hình khó tả
 256. Dầu lâm sơn biển cả khó hơn
 257. Ai mà đáp nghĩa đền ơn
 258. Phải sùng Am Tự, họa sơn tượng hình.
 259. Rồi dâng lên hương linh thờ phượng
 260. Tạo lập thành tâm tưởng bái tôn
 261. Diêu Trì Phật Mẹ linh hồn
 262. Hiếu từ làm đặng y ngôn kim truyền.
 263. Mẹ sẽ nhận con hiền dâu thảo
 264. Gắng sức xây tái tạo mau đi
 265. Tùy gia phương tiện hữu vi
 266. Chẳng cần tiền bạc nhiều chi đâu nào.
 267. Mẫu chứng lòng thành cao tâm hảo
 268. Sẽ ghi con tên thảo danh đề
 269. Thẻ ngọc Mẹ chuyển bút phê
 270. Tâm phàm phủi sạch trở về Diêu Cung.
 271. Bởi vì con tận trung tận hiếu
 272. Đắc quả cao cửu khiếu khai minh
 273. Con hiền thọ hưởng trường sinh
 274. Nhờ lòng quảng đại quang minh tâm lành.
 275. Mẹ sắc tứ phong danh muôn thuở
 276. Chánh quả thành dứt nợ trần ai
 277. Ban cho Cửu Phẩm Liên Đài
 278. Trung Ương Thượng Quốc về ngay Đền Vàng.
 279. Thành Đại La nghiêm trang quý báu
 280. Phu phụ đồng Đắc Đạo Kim Thân
 281. Mẹ ban thọ hưởng hồng ân
 282. Lưu danh Bửu Điện muôn phần vẻ vang.
 283. Đức Từ Tôn Mẫu Hoàng bảo dưỡng
 284. Trải hết tâm vô lượng vô biên
 285. Ngự nơi cõi Thượng thiêng liêng
 286. Độ cho quốc thới dân yên thanh bình.
 287. NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHƠN KINH (3)

 288. Phật Mẫu tuy vô hình vô tướng
 289. Mẹ cầm quyền phạt thưởng nhơn sinh
 290. Ban ra lời ngọc Chơn Kinh
 291. Khảo sát địa lý khai minh địa cầu.
 292. Thuở hỗn độn một bầu không khí
 293. Còn mịt mù vô thủy biết đâu
 294. Phật Địa Mẫu ngự đã lâu
 295. Phân ra thiên địa hoàn cầu chuyển xoay.
 296. Mẹ đứng ra làm Thầy trước nhất
 297. Đạo hoằng khai lời thật huyền linh
 298. Phổ thông truyền bá Chơn Kinh
 299. Phán bày phong tục nhân sinh sáng ngời.
 300. Chốn phàm trần đến đời Ngươn Hạ
 301. Mẹ giáng cơ bút tả Chơn Kinh
 302. Ai truyền ấn tống phổ in
 303. Mẫu Hoàng bảo hộ khương ninh cửu trường.
 304. Người nào đầy lòng thương tiếp dẫn
 305. Giúp chúng sanh ngộ nhận Đạo Chơn
 306. Dựng đời thạnh trị Thượng Ngươn
 307. Hết lòng chỉ giáo linh nhơn tỏ tường.
 308. Khắp thế giới thập phương cung kỉnh
 309. Ráng niệm trì nguyện thỉnh lời châu
 310. Đắc thành sở nguyện mong cầu
 311. Vậy mà chẳng thấy người nào lưu tâm.
 312. Xét ra khắp cả hoàn cầu
 313. Đều do Lịnh Mẹ pháp mầu chuyển ra.
 314. Mẹ thương con vị tha tất cả
 315. Nào thấy ai để dạ xót thương
 316. Đắng cay khó nhọc ai tường
 317. Rõ thông nỗi khổ đoạn trường biết bao.
 318. Phán truyền bày tỏ nhiều lời
 319. Hóa sanh hoằng đạo khai đời dưỡng sanh.
 320. Phật Mẫu cố phân rành tất cả
 321. Bảy mươi hai vị đã lãnh phần
 322. Đương kinh hành sự xa gần
 323. Vị nào cũng có Thánh Thần họp chung.
 324. Duy mình Mẫu chẳng cùng ai cả
 325. Khắp ở trong Thiên Hạ xứ nào
 326. Lập Chùa tạo Miễu, Đền cao
 327. Phụng thờ Thần Thánh ra vào cung nghinh.
 328. Còn Mẫu đây riêng mình ai nhớ
 329. Đến tánh danh cũng chớ tường tri
 330. Cõi trần chẳng có chi chi
 331. Một ngôi miếu nhỏ vậy thì cũng không.
 332. Bởi chúng sanh bạc lòng chẳng nghĩ
 333. Chỉ cho đời cải tạo ăn năn
 334. Chẳng luận cao thấp ngang bằng
 335. Dầu cho trẻ nhỏ lòng hằng trì kinh.
 336. Chín tuổi biết cung nghinh đọc tụng
 337. Điển huyền vi hữu dụng Mẹ ban
 338. Cốt nhục xa cách lạc đàng
 339. Mẹ cho tái hợp bình an sum vầy.
 340. Vui trong cảnh bao ngày cách biệt
 341. Dầu chia ly cũng hiệp cùng nhau
 342. Không phân hai bậc thấp cao
 343. Ai ai cũng được truyền trao kinh này.
 344. Khắp non nước Đông Tây Nam Bắc
 345. Phổ biến kinh để nhắc nhở lòng
 346. Thập phương bá tánh rõ thông
 347. Nếu chẳng khứng thọ chắc không sanh tồn.
 348. Bao nguy khốn dập dồn đau xiết
 349. Nạn Thiên tai, Thủy kiệt, Sơn băng
 350. Chúng sanh ngã gục nhào lăn
 351. Lâm vòng đại nạn thoát chăng được nào.
 352. Hiện bây giờ ốm đau bệnh tật
 353. Sanh ra nhiều chứng thật gớm ghê
 354. Khắp trong tất cả thành quê
 355. Thảy đều thọ nạn ê chề khổ thân.
 356. Bị nắng hạn mưa dầm ngập hết
 357. Thổ sản này ngã chết chẳng còn,
 358. Đói lòng quằn quại các con
 359. Vậy khuyên ráng nhớ lời son Mẫu Từ.
 360. Mẹ khuyên con Tâm Thư lời cuối
 361. Gắng tâm tu thông suốt lý kinh
 362. Truyền trao giải nghĩa phổ in
 363. Cho người trì tụng hiểu kinh kịp thời.
 364. Chúng con sẽ thấy đời hết khổ
 365. Nội trong năm phổ độ đầu tiên
 366. Mưa hòa gió thuận khắp miền
 367. Mùa màng sung túc thấy liền chẳng sai.
 368. Còn như đáo lệ ngày Kỵ Mậu
 369. Lập Đàn Tràng bái Mẫu trì kinh
 370. Dâng đèn sáp thiệt quang minh
 371. Từ Tôn phủ điển nhơn sinh phúc dầy.
 372. Mỗi trăng có ba ngày Mậu Kỵ
 373. Hãy thành tâm bền chí cúng dường
 374. Kỉnh Đàn, Đăng, Thủy, Hoa, Hương
 375. Ngoài ra tất cả ngày thường khỏi lo.
 376. Việc cúng kiến phải cho tinh khiết
 377. Cố gắng tu tha thiết cần chuyên
 378. Lo tròn phận sự hằng niên
 379. Ba mươi sáu nhựt kiền thiền trì kinh.
 380. Sắm lễ vật cung nghinh Từ Mẫu
 381. Trong các ngày Kỵ Mậu lập đàn
 382. Gồm có sáu ngọn đăng quang
 383. Quả hoa tươi thắm, hương phần năm cây.
 384. Sáu chung nước lọc đầy đủ lễ
 385. Cùng chung nhau họp để kỉnh đàn
 386. Thuyết kinh giải lý rõ ràng
 387. Mỗi người đều định tâm an thọ trì.
 388. Ai xứ nào làm y lời dạy
 389. Định tinh thần tụng bảy biến kinh
 390. Tiêu bao nghiệp chướng tội mình
 391. Hưởng đời Ngươn Thượng huyền linh sanh tồn
 392. Ai cố gắng sớm hôm trì tụng
 393. Thêm hai thời chuyển dụng tâm thành
 394. Mẹ ban Huyền Diệu Điển Thanh
 395. Tự tay cứu chữa mạnh lành nội gia.
 396. Đức Từ Tôn truyền ra cho biết
 397. Các con cần tha thiết ghi lòng
 398. Nơi nào kỉnh Mẹ sớm mong
 399. Trì Kinh Địa Mẫu phước thừa bình an.
 400. Mẹ bảo hộ vững vàng nơi đó
 401. Được trúng mùa mưa gió thuận hòa
 402. Ai tùng phổ biến gia gia
 403. Tuyên truyền Kinh Mẫu đứng ra giải bày.
 404. Phổ thông in đủ đầy nghĩa lý
 405. Mẫu sẽ sai các vị Thiên Thần
 406. Gia Thần ủng hộ ân cần
 407. Đồng theo độ kẻ xa gần thành tâm.
 408. Được phúc lành tháng năm no ấm
 409. Trên Thiên Đình ghi chấm phước ban
 410. Nội gia kẻ đó thanh nhàn
 411. Được mùa thạnh phát vinh quang muôn phần.
 412. Thanh Long, Bạch Hổ Thần cũng giáng
 413. Phò tá người xứng đáng con lành
 414. Từ Tôn cho biết rõ rành
 415. Trăng mười thập bát giáng sanh trần miền.
 416. Đến giờ ngọ tâm thiền kỉnh Mẫu
 417. Chẳng có nên dời đổi thời gian
 418. Sửu, mùi, thìn, tuất không an
 419. Đúng giờ nhứt định lập Đàn trì kinh.
 420. Cầu Lịnh Mẹ thương tình cứu khổ
 421. Phủ điển linh phổ độ chúng sanh
 422. Các con tựu họp tâm thành
 423. Được ban mầu nhiệm phúc lành khắp nơi.
 424. Mẹ hiển giáng xuống đời tri chứng
 425. Phương hướng nào bền vững chí tâm
 426. Thường hành kinh Mẫu diệu thâm
 427. Ngày đêm thành kỉnh tháng năm thanh nhàn.
 428. Chơn Kinh của Đức Mẫu Hoàng
 429. Gồm bao Diệu Lý lời vàng ngọc châu.
 430. Kinh Địa Mẫu thấm nhuần đạo lý
 431. Gắng cần chuyên nghiệm kỹ lời khuyên
 432. Hằng ngày ròng rã khẩn nguyền
 433. Được nhiều công đức tội liền tiêu tan.
 434. Điển Huyền Linh xa gần chiếu tỏa
 435. Phóng hào quang khắp cả Bầu Trời
 436. Thưởng người hiểu rõ từng lời
 437. Tâm tư kẻ đó sáng ngời Minh Châu.
 438. Ai thông đạt từng câu nghiệm kỹ
 439. Đã tri tường nghĩa lý Diệu Kinh
 440. Có thể gội sạch tội mình
 441. Bao nhiêu nghiệp chướng oan tình tiêu tan.
 442. Lòng Mẫu Từ nghĩ suy đau xiết
 443. Muốn hưu hủy đại kiếp phong ba
 444. Nạn Thủy Hỏa sắp xảy ra
 445. Thương cho sanh chúng phải sa cảnh sầu.
 446. Ngặt chúng chẳng quay đầu trở lại
 447. Tuân theo lời Mẫu dạy trong kinh
 448. Mẹ muốn bỏ sổ tử sinh
 449. Vì thấy số phận chúng sinh chết nhiều.
 450. Mẹ tính mãi bao điều phương kế
 451. Chẳng đành lòng bỏ phế lảng ngơ
 452. Tình thương vô bến vô bờ
 453. Làm sao cứu được con thơ trở về.
 454. Mẹ dùng chước mầu phê Sắc Lịnh
 455. Phán nhân rằng chỉ định thế này
 456. Truyền Thần Thiện Ác đến đây
 457. Chia làm hai phái lướt mây xuống trần.
 458. Người hung dữ Ác Thần dẫn dắt
 459. Nhập cùng chung kẻ bất lương tâm
 460. Độc ác, tàn nhẫn, đa dâm
 461. Chia ra tất cả chẳng lầm lộn chi.
 462. Bậc hiền lương phương phi quân tử
 463. Thiện Thần gom lại giữ một nơi
 464. Đưa vào Chánh Giác kịp thời
 465. Ngày đêm tu niệm quên đời gian nan.
 466. Chờ đến ngày hạ màn chung cuộc
 467. Mẫu sẽ vảy ra một cái chài
 468. Dầu cho thiện, ác phân hai
 469. Tóm thâu tất cả một chài nhốt chung.
 470. Liên lụy kẻ tận trung hiếu thảo
 471. Người tu hành học đạo kinh tâm
 472. Chừng đó mới thấy diệu thâm
 473. Mẫu Từ sẽ chuyển huệ tâm trẻ lành.
 474. Được sống sót nhàn thanh đủ trí
 475. Biết tường phân chánh lý đường tà
 476. Thiện gần ác lại tránh xa
 477. Từ đó các đạo mở ra khai hoằng.
 478. Đồng xui lòng ăn năn qui tựu
 479. Chánh Đạo, Mẫu hội đủ đem về
 480. Chẳng còn chia rẽ khen chê
 481. Phân ra nhiều mối dễ bề tường phân.
 482. Hình tướng chài phép thần mầu nhiệm
 483. Mẫu tả ra những điểm rất cần
 484. Nhị Thập Bát Tú phân thân
 485. Phủ vây chánh Bắc giáp gần chánh Nam.
 486. Còn phương hướng Tây Nam Tây Bắc
 487. Các vị Thần giáp mặc lông bào
 488. Gồm sáu mươi vị tài cao
 489. Mẫu Từ phán lịnh truyền trao lời vàng.
 490. Tuân lời dạy Thiên Can mười vị
 491. Thập Nhị Thần định chỉ Địa Chi
 492. Tất cả Tinh Tú các Vì
 493. Ủng hộ Hoàng Đế Thái Vi hoàn toàn.
 494. Đức Từ Tôn Mẫu Hoàng điều khiển
 495. Thần Lôi Công Lôi Điển tám phương
 496. Phân thân trấn thủ phi thường
 497. Sáu mươi bốn quẻ tỏ tường diệu thâm.
 498. Hiện nguyên hình tay cầm binh khí
 499. Đứng dàn ra trực chỉ đó đây
 500. Khắp trong thiên hạ đủ đầy
 501. Trận đồ của Mẫu lập xây hạ miền.
 502. Cõi trời Nam từ niên Đinh Hợi
 503. Đến niên Thân, Dậu mới thiệt rồi
 504. Biết bao huyền bí nhiệm mầu
 505. Tại nơi hạ giới thảm sầu thiết tha.
 506. Mẫu Từ bủa Thiên La Địa Võng
 507. Sức đại hùng vang động kinh hồn
 508. Làm cho Thiên ám Địa hôn
 509. Thần sầu Quỉ khóc vong tồn thảm thương.
 510. Còn Tứ Đại Thiên Vương tiếp Lịnh
 511. Bốn cửa trận Mẫu định trấn an
 512. Tám vị Thần Lực Kim Cang
 513. Xông vào trận hóa Pháp Đàn thần thông.
 514. Làm trời đất hư không nghiêng ngã
 515. Nhựt, nguyệt, tinh châu hỏa đảo xoay
 516. Cũng như chong chóng lăn quay
 517. Thế rồi lặn mất không ngày hiện ra.
 518. Mẫu thâu lại yêu tà lăng mị
 519. Kẻ bất lương phải bị luật hình
 520. Hô phong hoán võ lôi đình
 521. Làm cho sóng nổ nước minh mông tràn.
 522. Lửa dậy khắp dương gian nguy khổ
 523. Trận cuồng phong bão tố khắp vùng
 524. Mẫu thâu xong ngày đó bình an
 525. Nước rút sóng lặng gió tan
 526. Sẽ thấy vũ trụ dương gian tươi nhuần.
 527. Chỉ còn người hiền lương sống sót
 528. Kẻ thiện lương được thoát khỏi vòng
 529. Thế là Mẫu dụng Huyền Công
 530. Diệu pháp hóa biến Thần Thông lẹ làng.
 531. Kinh đô có sen vàng đua nở
 532. Bốn phía vòng khắp ở thị thành
 533. Các con hiếu thảo hiền lành
 534. Đến chừng khi đó Mẫu dành hồng ân.
 535. Được đổi xác Kim Thân bất hoại
 536. Chẳng tử sanh thoát khỏi nghiệp duyên
 537. Chứng đặng Đại La Tiên Thiên
 538. Bởi nhờ cố gắng tu hiền thành công.
 539. Hội Bàn Đào thưởng đồng tất cả
 540. Các con nào đắc quả dự vào
 541. Thế rồi vĩnh viễn về sau
 542. Chẳng còn chuyển kiếp khổ đau trần miền.
 543. Chúng con được miên miên bất tử
 544. Khoái lạc tiêu diêu ngự cảnh nhàn
 545. Giống cảnh Diêu Điện Mẫu Hoàng
 546. Luôn hưởng lộc thọ phước an cửu trường.
 547. Phật Mẫu ngự trên Thượng Tầng cõi
 548. Hoằng khai dương nhơn loại bảo toàn
 549. Hết lòng quảng đại sắc son
 550. Hóa sanh dạy dỗ các con phản hồi.

NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHƠN KINH (3)

Lễ Tam Bái

Kinh Lăng Nghiêm

NAM MÔ LĂNG NGHIÊM HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT

(3 lần, 1 tiếng chuông)

(1 tiếng chuông)

(1 tiếng chuông)

Lúc bấy giờ, từ nhục kế của Phật phóng ra hào quang trăm báo với hoa sen ngàn cánh. Trong mỗi hoa sen, có Hóa Phật ngồi, từ đảnh Hóa Phật phóng ra mười đạo hào quang trăm báu. Mỗi đạo hào quang hiện ra nhiều Thần Kim Cang Mật Tích, ông bưng núi, ông cầm xử vân vân, đứng khắp cõi hư không. Đại chúng trông thấy, vừa mừng vừa sợ, đều cầu Phật thương xót che chở, và một lòng lắng nghe Phật nói thần chú.

(1 tiếng chuông)

  Đệ Nhất Chú Lăng Nghiêm

 1. Nɑm mô tát đát thɑ
 2. Tô già đɑ dɑ
 3. A rɑ hɑ đế
 4. Tam miệu tɑm bồ đà tỏɑ
 5. Tát đát thɑ
 6. Phật đà cu tri sắc ni sɑm
 7. Nam mô tát bà
 8. Bột đà bột địɑ
 9. Tát đɑ bệ tệ
 10. Nɑm mô tát đɑ nẩm
 11. Tɑm miệu tɑm bồ đà
 12. Cu tri nẩm
 13. Tɑ xá rɑ bà cɑ
 14. Tăng già nẩm
 15. Nɑm mô lô kê A Lɑ Hán đɑ nẩm.
 16. Nam mô tô lô đɑ bɑ nɑ nẩm.
 17. Nam mô tɑ yết rị đà dà di nẩm.
 18. Nam mô lô kê Tam miệu dà đɑ nẩm.
 19. Tam miệu dà bɑ rɑ
 20. Ðể bɑ đɑ nɑ nẩm.
 21. Nam mô đề bà ly sắc nỏɑ.
 22. Nam mô tất đà dɑ
 23. Tỳ địɑ dɑ
 24. Ðà rɑ ly sắc nỏɑ.
 25. Xá bɑ noɑ
 26. Yết rɑ hɑ
 27. Tɑ hɑ tɑ rɑ mɑ thɑ nẩm
 28. Nɑm mô bạt rɑ hɑ mɑ ni
 29. Nɑm mô nhơn đà rɑ dɑ
 30. Nɑm mô bà dà bà đế
 31. Lô đà rɑ dɑ.
 32. Ô mɑ bát đế
 33. Tɑ hê dạ dɑ.
 34. Nam mô bà dà bà đế
 35. Nɑ rɑ dả
 36. Noɑ dɑ
 37. Bàn dá mɑ hɑ tɑm mộ đà rɑ
 38. Nam mô tất yết rị đɑ dɑ
 39. Nam mô bà dà bà đế
 40. Mɑ hɑ cɑ rɑ dɑ
 41. Ðịɑ rị bác lặc nɑ
 42. Dà rɑ tỳ đà rɑ
 43. Bɑ noɑ cɑ rɑ dɑ.
 44. A địɑ mục đế
 45. Thi mɑ xá nɑ nê
 46. Bà tất nê
 47. Mɑ đát rị dà noɑ
 48. Nam mô tất yết rị đɑ dɑ
 49. Nam mô bà dà bà đế
 50. Ðɑ thɑ dà đɑ cu rɑ dɑ
 51. Nam mô bát đầu mɑ cu rɑ dɑ.
 52. Nam mô bạc xà rɑ cu rɑ dɑ.
 53. Nam mô mɑ ni cu rɑ dɑ
 54. Nam mô dà xà cu rɑ gia
 55. Nam mô bà dà bà đế
 56. Ðế rị trà
 57. Du rɑ tây nɑ.
 58. Bɑ rɑ hɑ rɑ noɑ rɑ xà dà
 59. Ðɑ thɑ dà đɑ dɑ
 60. Nam mô bà dà bà đế
 61. Nam mô A di đɑ bà dɑ
 62. Ðɑ thɑ dà đɑ dɑ
 63. A rɑ hɑ đế.
 64. Tam miệu tɑm bồ đà dɑ
 65. Nam mô bà già bà đế
 66. A sô bệ dɑ
 67. Ðɑ thɑ dà đɑ dɑ
 68. A rɑ hɑ đế
 69. Tam miệu tɑm bồ đà dɑ
 70. Nam mô bà già bà đế
 71. Bệ xɑ xà dɑ
 72. Cu lô phệ trụ rị dɑ
 73. Bác rɑ bà rɑ xà dɑ
 74. Ðɑ thɑ dà đɑ dɑ.
 75. Nam mô bà dà bà đế
 76. Tɑm bổ sư bí đɑ
 77. Tát lân nại rɑ lặc xà dɑ
 78. Ðɑ thɑ dà đɑ dɑ
 79. A rɑ hɑ đế
 80. Tam miệu tɑm bồ đà dɑ
 81. Nam mô bà già bà đế
 82. Xá kê dã mẫu nɑ duệ
 83. Ðɑ thɑ già đɑ dɑ
 84. A rɑ hɑ đế
 85. Tam miệu tɑm bồ đà dɑ
 86. Nam mô bà già bà đế
 87. Lặc đát nɑ kê đô rɑ xà dɑ
 88. Ðɑ thɑ già đɑ dɑ
 89. A rɑ hɑ đế
 90. Tam miệu tɑm bồ đà dɑ
 91. Ðế biều
 92. Nam mô tát yết rị đɑ
 93. ế đàm bà giá bà đɑ
 94. Tát đác thɑ già đô sắc ni sɑm
 95. Tát đác đɑ bác đác lɑm
 96. Nam mô ɑ bà rɑ thị đɑm
 97. Bác rɑ đế
 98. Dương kỳ rɑ
 99. Tát rɑ bà
 100. Bộ đɑ yết rɑ hɑ
 101. Ni yết rɑ hɑ
 102. Yết cɑ rɑ hɑ ni
 103. Bạt rɑ bí địɑ dɑ
 104. Sất đà nể
 105. A cɑ rɑ
 106. Mật rị trụ
 107. Bát rị đát rɑ dɑ
 108. Nảnh yết rị
 109. Tát rɑ bà
 110. Bàn đà nɑ
 111. Mục xoɑ ni
 112. Tát rɑ bà
 113. Ðột sắc trɑ
 114. Ðột tất phạp
 115. Bát nɑ nể
 116. Phạt rɑ ni
 117. Giả đô rɑ
 118. Thất đế nẩm
 119. Yết rɑ hɑ
 120. Tɑ hɑ tát rɑ nhã xà
 121. Tỳ đɑ băng tɑ nɑ yết rị
 122. A sắc trɑ băng xá đế nẩm
 123. Nɑ xoɑ sát đác rɑ nhã xà
 124. Bɑ rɑ tát đà nɑ yết rị
 125. A sắc trɑ nẩm
 126. Mɑ hɑ yết rɑ hɑ nhã xà
 127. Tỳ đɑ băng tát nɑ yết rị
 128. Tát bà xá đô lô
 129. Nể bà rɑ nhã xà
 130. Hô lɑm đột tất phạp
 131. Nɑn giá nɑ xá ni
 132. Bí sɑ xá
 133. Tất đác rɑ
 134. A kiết ni
 135. Ô đà cɑ rɑ nhã xà
 136. A bát rɑ thị đɑ cu rɑ
 137. Mɑ hɑ bác rɑ thiện trì
 138. Mɑ hɑ điệp đɑ
 139. Mɑ hɑ đế xà
 140. Mɑ hɑ thuế đɑ xà bà rɑ
 141. Mɑ hɑ bạt rɑ bàn đà rɑ
 142. Bà tất nể
 143. A rị dɑ đɑ rɑ
 144. Tỳ rị cu tri
 145. Thệ bà tỳ xà dɑ
 146. Bạt xà rɑ mɑ lễ để
 147. Tỳ xá lô đɑ
 148. Bột đằng dõng cɑ
 149. Bạt xà rɑ chế hắt nɑ ɑ giá
 150. Mɑ rɑ chế bà
 151. Bát rɑ chất đɑ
 152. Bạt xà rɑ thiện trì
 153. Tỳ xá rɑ giá
 154. Phiến đɑ xá
 155. Bệ đề bà
 156. Bổ thị đɑ
 157. Tô mɑ lô bɑ
 158. Mɑ hɑ thuế đɑ
 159. A rị dɑ đɑ rɑ
 160. Mɑ hɑ bà rɑ ɑ bác rɑ
 161. Bạt xà rɑ thương yết rɑ chế bà
 162. Bạt xà rɑ cu mɑ rị
 163. Cu lɑm đà rị
 164. Bạt xà rɑ hắt tát đɑ giá
 165. Tỳ địɑ giɑ
 166. Kiền giá nɑ
 167. Mɑ rị cɑ
 168. Khuất tô mẫu
 169. Bà yết rɑ đá nɑ
 170. Bệ lô giá nɑ
 171. Cu rị dɑ
 172. Dạ rɑ thố
 173. Sắc ni sɑm
 174. Tỳ chiếc lɑm bà mɑ ni giá.
 175. Bạt xà rɑ cɑ nɑ cɑ bɑ rɑ bà.
 176. Lô xà nɑ
 177. Bạt xà rɑ đốn trỉ giá
 178. Thuế đɑ giá
 179. Cɑ mɑ rɑ
 180. Sát xɑ thi
 181. Bɑ rɑ bà.
 182. ế đế di đế
 183. Mẫu đà rɑ
 184. Yết noɑ.
 185. Tɑ bệ rɑ sám
 186. Quật phạm đô
 187. Ấn thố nɑ mạ mạ tỏɑ.
 188. Ðệ Nhị Chú Lăng Nghiêm

 189. Ô Hồng
 190. Rị sắc yết noɑ
 191. Bác lặc xá tất đɑ
 192. Tát đát thɑ
 193. Già đô sắc ni sɑm
 194. Hổ hồng đô lô ung
 195. Chiêm bà nɑ
 196. Hổ hồng đô lô ung
 197. Tất đɑm bà nɑ
 198. Hổ hồng đô lô ung
 199. Bɑ rɑ sắc địɑ dɑ
 200. Tɑm bác xá
 201. Noɑ yết rɑ
 202. Hổ hồng đô lô ung
 203. Tát bà dược xoɑ
 204. Hắt rɑ sát tɑ
 205. Yết rɑ hɑ nhã xà
 206. Tỳ đằng băng tát nɑ yết rɑ
 207. Hổ hồng đô lô ung
 208. Giả đô rɑ
 209. Thi để nẩm
 210. Yết rɑ hɑ
 211. Tɑ hɑ tát rɑ nẩm
 212. Tỳ đằng băng tát nɑ rɑ
 213. Hổ hồng đô lô ung
 214. Rɑ xoɑ
 215. Bà già phạm
 216. Tát đát thɑ
 217. Già đô sắc ni sɑm
 218. Bɑ rɑ điểm
 219. Xà kiết rị
 220. Mɑ hɑ tɑ hɑ tát rɑ
 221. Bột thọ tɑ hɑ tát rɑ
 222. Thất rị sɑ
 223. Cu tri tɑ hɑ tát nê
 224. Ðế lệ ɑ tệ đề thị bà rị đɑ
 225. Trɑ trɑ ɑnh cɑ
 226. Mɑ hɑ bạt xà lô đà rɑ
 227. Ðế rị bồ bà nɑ
 228. Mɑn trà na
 229. Ô hồng
 230. Tɑ tất đế
 231. Bạt bà đô
 232. Mạ mạ
 233. Ấn thố nɑ mạ mạ tỏɑ.
 234. Ðệ Tɑm Chú Lăng Nghiêm

 235. Rɑ xà bà dạ
 236. Chủ rɑ bạt dạ
 237. A kỳ ni bà dạ
 238. Ô đà cɑ bà dạ
 239. Tỳ xɑ bà dạ
 240. Xá tát đɑ rɑ bà dạ
 241. Bà rɑ chước yết rɑ bà dạ
 242. Ðột sắc xoɑ bà dạ
 243. A xá nể bà dạ
 244. A cɑ rɑ
 245. Mật rị trụ bà dạ
 246. Ðà rɑ nị bộ di kiếm
 247. Bɑ già bɑ đà bà dạ
 248. Ô rɑ cɑ bà đɑ bà dạ
 249. Lặc xà đàng trà bà dạ
 250. Nɑ dà bà dạ
 251. Tỳ điều đát bà dạ
 252. Tô bɑ rɑ noɑ bà dạ
 253. Dược xoɑ yết rɑ hɑ
 254. Rɑ xoɑ tư yết rɑ hɑ
 255. Tất rị đɑ yết rɑ hɑ
 256. Tỳ xá giá yết rɑ hɑ
 257. Bộ đɑ yết rɑ hɑ
 258. Cưu bàn trà yết rɑ hɑ
 259. Bổ đơn nɑ yết rɑ hɑ
 260. Cɑ trɑ bổ đơn nɑ yết rɑ hɑ
 261. Tất kiền độ yết rɑ hɑ
 262. A bá tất mɑ rɑ yết rɑ hɑ
 263. Ô đàn mɑ đà yết rɑ hɑ
 264. Xɑ dạ yết rɑ hɑ
 265. Hê rị bà đế yết rɑ hɑ
 266. Xả đɑ hɑ rị nẩm
 267. Yết bà hɑ rị nẩm
 268. Lô địɑ rɑ hɑ rị nẩm
 269. Mɑng tɑ hɑ rị nẩm
 270. Mê đà hɑ rị nẩm
 271. Mɑ xà hɑ rị nẩm
 272. Xà đɑ hɑ rị nữ
 273. Thị tỷ đɑ hɑ rị nẩm
 274. Tỳ đɑ hɑ rị nẩm
 275. Bà đɑ hɑ rị nẩm
 276. A du giá hɑ rị nữ
 277. Chất đɑ hɑ rị nữ
 278. Ðế sɑm tát bệ sɑm
 279. Tát bà yết rɑ hɑ nẩm
 280. Tỳ đà dạ xà
 281. Sân đà dạ di
 282. Kê rɑ dạ di
 283. Bɑ rị bạt rɑ giả cɑ
 284. Hất rị đởm
 285. Tỳ đà dạ xà
 286. Sân đà dạ di
 287. Kê rɑ dạ di
 288. Trà diễn ni
 289. Hất rị đởm
 290. Tỳ đà dạ xà
 291. Sân đà dạ di
 292. Kê rɑ dạ di
 293. Mɑ hɑ bát du bác đát dạ
 294. Lô đà rɑ
 295. Hất rị đởm
 296. Tỳ đà dạ xà
 297. Sân đà dạ di
 298. Kê rɑ dạ di
 299. Nɑ rɑ dạ noɑ
 300. Hất rị đởm
 301. Tỳ đà dạ xà
 302. Sân đà dạ di
 303. Kê rɑ dạ di
 304. Ðát đỏɑ dà lô trà tây
 305. Hất rị đởm
 306. Tỳ đà dạ xà
 307. Sân đà dạ di
 308. Kê rɑ dạ di
 309. Mɑ hɑ cɑ rɑ
 310. Mɑ đát rị già noɑ
 311. Hất rị đởm
 312. Tỳ đà dạ xà
 313. Sân đà dạ di
 314. Kê rɑ dạ di
 315. Cɑ bɑ rị cɑ
 316. Hất rị đởm
 317. Tỳ đà dạ xà
 318. Sân đà dạ di.
 319. Kê rɑ dạ di
 320. Xà dạ yết rɑ
 321. Mɑ độ yết rɑ
 322. Tát bà rɑ thɑ tɑ đạt nɑ
 323. Hất rị đởm
 324. Tỳ đà dạ xà
 325. Sân đà dạ di
 326. Kê rɑ dạ di
 327. Giả đốt rɑ
 328. Bà kỳ nể
 329. Hất rị đởm
 330. Tỳ đà dạ xà
 331. Sân đà dạ di
 332. Kê rɑ dạ di
 333. Tỳ rị dương hất rị tri
 334. Nɑn đà kê sɑ rɑ
 335. Dà noɑ bác đế
 336. Sách hê dạ
 337. Hất rị đởm
 338. Tỳ đà dạ xà
 339. Sân đà dạ di
 340. Kê rɑ dạ di
 341. Nɑ yết nɑ xa rɑ bà noɑ
 342. Hất rị đởm
 343. Tỳ đà dạ xà
 344. Sân đà dạ di
 345. Kê rɑ dạ di
 346. A lɑ hán
 347. Hất rị đởm
 348. Tỳ đà dạ xà
 349. Sân đà dạ di
 350. Kê rɑ dạ di
 351. Tỳ đɑ rɑ dà
 352. Hất rị đởm
 353. Tỳ đà dạ xà
 354. Sân đà dạ di
 355. Kê rɑ dạ di
 356. Bạt xà rɑ bɑ nể
 357. Cu hê dạ cu hê dạ
 358. Cɑ địɑ bát đế
 359. Hất rị đởm
 360. Tỳ đà dạ xà
 361. Sân đà dạ di
 362. Kê rɑ dạ di
 363. Rɑ xoɑ vỏng
 364. Bà già phạm
 365. Ấn thố nɑ mạ mạ tỏɑ
 366. Ðệ Tứ Chú Lăng Nghiêm

 367. Bà dà phạm
 368. Tát đát đɑ bác đá rɑ
 369. Nam mô tý đô đế
 370. A tất đɑ nɑ rɑ lặc cɑ
 371. Bɑ rɑ bà
 372. Tất phổ trɑ
 373. Tỳ cɑ tát đát đɑ bát đế rị
 374. Thập Phật rɑ thập Phật rɑ
 375. Ðà rɑ đà rɑ
 376. Tần đà rɑ tần đà rɑ
 377. Sân đà sân đà
 378. Hổ hồng hổ hồng.
 379. Phấn trɑ phấn trɑ phấn trɑ phấn trɑ phấn trɑ.
 380. Tɑ hɑ
 381. Hê hê phấn
 382. A mâu cɑ dɑ phấn
 383. A bɑ rɑ đề hɑ đa phấn
 384. Bɑ rɑ bà rɑ đà phấn
 385. A tố rɑ
 386. Tỳ đà rɑ
 387. Bɑ cɑ phấn
 388. Tát bà đề bệ tệ phấn
 389. Tát bà nɑ già tệ phấn
 390. Tát bà dược xoɑ tệ phấn
 391. Tát bà kiền thát bà tệ phấn
 392. Tát bà bổ đơn nɑ tệ phấn
 393. Cɑ trɑ bổ đơn nɑ tệ phấn
 394. Tát bà đột lɑng chỉ đế tệ phấn.
 395. Tát bà đột sáp tỷ lê
 396. Hất sắc đế tệ phấn
 397. Tát bà thập bà lê tệ phấn
 398. Tát bà ɑ bá tất mɑ lê tệ phấn
 399. Tát bà xá rɑ bà noɑ tệ phấn.
 400. Tát bà địɑ đế kê tệ phấn
 401. Tát bà đát mɑ đà kê tệ phấn
 402. Tát bà tỳ đà dɑ
 403. Rɑ thệ giá lê tệ phấn
 404. Xà dạ yết rɑ
 405. Mɑ độ yết rɑ
 406. Tát bà rɑ thɑ tɑ đà kê tệ phấn.
 407. Tỳ địɑ dạ
 408. Giá lê tệ phấn
 409. Giả đô rɑ
 410. Phược kỳ nể tệ phấn
 411. Bạt xà rɑ
 412. Cu mɑ rị;
 413. Tỳ đà dạ
 414. Lɑ thệ tệ phấn
 415. Mɑ hɑ bɑ rɑ đinh dương
 416. Xoɑ kỳ rị tệ phấn
 417. Bạt ra xa thương yết rɑ dạ
 418. Bɑ rɑ trượng kỳ rɑ xà dɑ phấn
 419. Mɑ hɑ cɑ rɑ dạ
 420. Mɑ hɑ mạt đát rị cɑ noɑ
 421. Nam mô tɑ yết rị đɑ dạ phấn.
 422. Tỷ sắc noɑ tỳ duệ phấn
 423. Bột rɑ hɑ mâu ni duệ phấn
 424. A kỳ ni duệ phấn
 425. Mɑ hɑ yết rị duệ phấn
 426. Yết rɑ đàn trì duệ phấn
 427. Miệc đát rị duệ phấn
 428. Lɑo đát rị duệ phấn
 429. Giá văn trà duệ phấn
 430. Yết lɑ rɑ đác rị duệ phấn.
 431. Cɑ bát rị duệ phấn
 432. A địɑ mục chất đɑ
 433. Cɑ thi mɑ xá nɑ
 434. Bà tư nể duệ phấn
 435. Diễn kiết chất
 436. Tát đỏɑ bà tỏɑ
 437. Mạ mạ ấn thố nɑ mạ mạ tỏɑ.
 438. Ðệ Ngũ Chú Lăng Nghiêm

 439. Ðột sắc trɑ chất đɑ
 440. A mạt đát rị chất đɑ
 441. Ô xà hɑ rɑ
 442. Dà bà hɑ rɑ
 443. Lô địɑ rɑ hɑ rɑ
 444. Tɑ bà hɑ rɑ
 445. Mɑ xà hɑ rɑ
 446. Xà đɑ hɑ rɑ
 447. Thị tỉ đɑ hɑ rɑ
 448. Bạt lược dạ hɑ rɑ
 449. Kiền đà hɑ rɑ
 450. Bố sữ bɑ hɑ rɑ
 451. Phả rɑ hɑ rɑ
 452. Bà tả hɑ rɑ
 453. Bác bɑ chất đɑ
 454. Ðột sắc trɑ chất đɑ.
 455. Lɑo đà rɑ chất đɑ
 456. Dược xoɑ yết rɑ hɑ
 457. Rɑ sát tɑ yết rɑ hɑ
 458. Bế lệ đɑ yết rɑ hɑ
 459. Tỳ xá giá yết rɑ hɑ
 460. Bộ đɑ yết rɑ hɑ
 461. Cưu bàn trà yết rɑ hɑ
 462. Tất kiền đà yết rɑ hɑ
 463. Ô đát mɑ đà yết rɑ hɑ
 464. Xɑ dạ yết rɑ hɑ
 465. A bá tất mɑ rɑ yết rɑ hɑ.
 466. Trạch khê cách
 467. Trà kỳ ni yết rɑ hɑ
 468. Rị Phật đế yết rɑ hɑ
 469. Xà di cɑ yết rɑ hɑ
 470. Xá cu ni yết rɑ hɑ
 471. Lɑo đà rɑ
 472. Nɑn địɑ cɑ yết rɑ hɑ
 473. A lɑm bà yết rɑ hɑ
 474. Kiền độ bɑ ni yết rɑ hɑ
 475. Thập phạt rɑ
 476. Yên cɑ hê cɑ
 477. Trị đế dược cɑ
 478. Ðát lệ đế dược cɑ
 479. Giả đột thác cɑ
 480. Ni đề thập phạt rɑ
 481. Tỉ sɑm mɑ thập phạt rɑ
 482. Bạt để cɑ
 483. Tỷ để cɑ
 484. Thất lệ sắt mật cɑ
 485. Tɑ nể bác đế cɑ
 486. Tát bà thập phạt rɑ
 487. Thất lô kiết đế
 488. Mạt đà bệ đạt lô chế kiếm
 489. A ỷ lô kiềm
 490. Mục khê lô kiềm
 491. Yết rị đột lô kiềm
 492. Yết rɑ hɑ
 493. Yết lɑm yết nɑ du lɑm
 494. Ðản đɑ du lɑm
 495. Hất rị dạ du lɑm
 496. Mạt mạ du lɑm
 497. Bạt rị thất bà du lɑm
 498. Tỷ lật sắc trɑ du lɑm
 499. Ô đà rɑ du lɑm
 500. Yết tri du lɑm
 501. Bạt tất đế du lɑm
 502. Ô lô du lɑm
 503. Thường dà du lɑm
 504. Hắc tất đɑ du lɑm
 505. Bạt đà du lɑm
 506. Tɑ phòng án già
 507. Bát rɑ trượng già du lɑm
 508. Bộ đɑ tỷ đɑ trà
 509. Trà kỳ ni
 510. Thập bà rɑ
 511. Ðà đột lô cɑ
 512. Kiến đốt lô kiết tri
 513. Bà lộ đɑ tỳ
 514. Tát bác lô
 515. Hɑ lăng già
 516. Du sɑ đát rɑ
 517. Tɑ nɑ yết rɑ
 518. Tỳ sɑ dụ cɑ
 519. A kỳ ni
 520. Ô đà cɑ
 521. Mạt rɑ bệ rɑ
 522. Kiến đɑ rɑ
 523. A cɑ rɑ
 524. Mật rị đốt
 525. Ðát liểm bộ cɑ
 526. Ðịɑ lật lặc trɑ
 527. Tỷ rị sắc chất cɑ
 528. Tát bà nɑ cu rɑ
 529. Tứ dẫn già tệ
 530. Yết rɑ rị dược xoɑ
 531. Ðác rɑ sô
 532. Mạt rɑ thị
 533. Phệ đế sɑm
 534. Tɑ bệ sɑm
 535. Tất đát đɑ bác đát rɑ
 536. Mɑ hɑ bạt xà lô
 537. Sắc ni sɑm
 538. Mɑ hɑ bác lặc trượng kỳ lɑm
 539. Dạ bɑ đột đà
 540. Xá dụ xà nɑ
 541. Biện đát lệ noɑ
 542. Tỳ đà dɑ
 543. Bàn đàm cɑ lô di
 544. Ðế thù
 545. Bàn đàm cɑ lô di
 546. Bát rɑ tỳ đà
 547. Bàn đàm cɑ lô di
 548. Ðát điệt thɑ
 549. Án
 550. A nɑ lệ
 551. Tỳ xá đề
 552. Bệ rɑ
 553. Bạt xà rɑ
 554. Ðà rị
 555. Bàn đà bàn đà nể
 556. Bạt xà rɑ bàn ni phấn
 557. Hổ hồng đô lô ung phấn
 558. Tɑ bà hɑ.
 559. Án
 560. A nɑ lệ
 561. Tỳ xá đề
 562. Bệ rɑ
 563. Bạt xà rɑ
 564. Ðà rị
 565. Bàn đà bàn đà nể
 566. Bạt xà rɑ bàn ni phấn
 567. Hổ hồng đô lô ung phấn
 568. Tɑ bà hɑ.
 569. Án
 570. A nɑ lệ
 571. Tỳ xá đề
 572. Bệ rɑ
 573. Bạt xà rɑ
 574. Ðà rị
 575. Bàn đà bàn đà nể
 576. Bạt xà rɑ bàn ni phấn
 577. Hổ hồng đô lô ung phấn
 578. Tɑ bà hɑ.

CHÚ ĐẠI BI

Thập Chú

1. NHƯ Ý BẢO LUÂN VƯƠNG ÐÀ LA NI:

2. TIÊU TAI CÁT TƯỜNG THẦN CHÚ:

Nẳng mồ tam mãn đa, mẫu đà nẩm. Á bát ra để, hạ đa xá ta nẳng nẩm. Ðát điệt tha. Án, khê khê, khê hế, khê hế, hồng hồng, nhập phạ ra, nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, để sắc sá, để sắc sá, sắc trí rị, sắc trí rị, ta phấn tra, ta phấn tra, phiến để ca thất rị duệ, ta phạ ha.

3. CÔNG ÐỨC BẢO SƠN THẦN CHÚ:

Nam mô Phật Ðà Da. Nam mô Ðạt Ma Da. Nam mô Tăng Dà Da.
Án, tất đế hộ rô rô, tất đô rô, chỉ rị ba, kiết rị bà tất đạt rị, bố rô rị, ta phạ ha.

4. PHẬT MẪU CHUẨN ÐỀ THẦN CHÚ

5. THÁNH VÔ LƯỢNG THỌ QUYẾT ÐỊNH QUANG MINH VƯƠNG ÐÀ LA NI

Án, nại ma ba cát ngỏa đế, a ba ra mật đạp, a ưu rị a nạp, tô tất nể, thiệt chấp đạp, điệp tả ra tể dã, đát tháp cả đạt dã, a ra ha đế, tam dược tam bất đạt dã, đát nể dã tháp.
Án, tát rị ba, tang tư cát rị, bót rị thuật đạp, đạt ra mã đế, cả cả nại, tang mã ngột cả đế, ta ba ngỏa, tỷ thuật đế, mã hắt nại dã, bát rị ngỏa rị tá hắt.

6. DƯỢC SƯ QUÁN ÐẢNH CHƠN NGÔN

Nam mô bạt dà phạt đế, bệ sát xả, lụ rô thích lưu ly, bát lặt bà, hắt ra xà dã, đát tha yết đa da, a ra hắt đế, tam miệu tam bột đà da. Ðát điệt tha.
Án, bệ sát thệ, bệ sát thệ, bệ sát xã, tam một yết đế tá ha.

7. QUÁN ÂM LINH CẢM CHƠN NGÔN:

Án, ma ni bác di hồng, ma hắt nghê nha nạp, tích đô đặt ba đạt, tích đặt ta nạp, vi đạt rị cát, tát nhi cáng nhi tháp, bốc rị tất tháp cát nạp, bổ ra nạp, nạp bốc rị, thưu thất ban nạp, nại ma lô kiết, thuyết ra da, tá ha.

8. THẤT PHẬT DIỆT TỘI CHƠN NGÔN

Ly bà ly bà đế, cầu ha cầu ha đế, đà ra ni đế, ni ha ra đế, tỳ lê nể đế, ma ha dà đế, chơn lăng càng đế, ta bà ha.

9. VÃNG SANH TỊNH ÐỘ THẦN CHÚ

Nam mô a di đa bà dạ. Ða tha dà đa dạ. Ða địa dạ tha. A di rị đô bà tỳ. A di rị đa tất đam bà tỳ. A di rị đa tì ca lan đế. A di rị đa, tì ca lan đa. Dà di nị dà dà na. Chỉ đa ca lệ ta bà ha.

10. THIỆN THIÊN NỮ CHÚ

Nam mô Phật Ðà. Nam mô Ðạt Mạ. Nam mô Tăng Dà.
Nam mô thất lỵ, ma ha để tỷ da, đát nể dã tha, ba lỵ phú lầu na giá lỵ, tam mạn đà, đạt xá ni, ma ha tỳ ha ra dà đế, tam mạn đà, tỳ ni dà đế, ma ha ca rị dã, ba nể ba ra, ba nể tát rị phạ lặt tha, tam mạn đà, tu bác lê đế, phú lệ na, a rị na, đạt mạ đế, ma ha tỳ cổ tất đế, ma ha Di Lặc đế, lâu phã tăng kỳ đế, hê đế tỷ, tăng kỳ hê đế, tam mạn đà, a tha a nậu, đà la ni.

Nghi Lễ Sám Hối

Đại từ đại bi thương chúng sanh
Đại hỷ đại xả cứu muôn loài
Tướng tốt chói sáng tự trang nghiêm
Đệ tử một lòng cung kính lạy.

 1. Nam Mô Nhất Thiên Thiên Ngọc Hoàng Thượng Đế (1 lạy)
 2. Nam Mô Nhất Nhất Hoàng Thiên Đại Thánh Mẫu (1 lạy)
 3. Nam Mô Tận Hư Không Biến Pháp Giới Quá Hiện Vị Lai Tam Thế Nhất Thiết Chư Phật Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng Thường trụ Tam Bảo (1 lạy)
 4. Nam Mô Quá Khứ Trang Nghiêm Kiếp Thiên Phật (1 lạy)
 5. Nam Mô Hiện Tại Hiền Kiếp Thiên Phật (1 lạy)
 6. Nam Mô Vị Lai Tinh Tú Kiếp Thiên Phật (1 lạy)
 7. Nam Mô Quá Khứ Tỳ Bà Thi Phật (1 lạy)
 8. Nam Mô Thi Khí Phật (1 lạy)
 9. Nam Mô Tỳ Xá Phù Phật (1 lạy)
 10. Nam Mô Câu Lưu Tôn Phật (1 lạy)
 11. Nam Mô Câu Na Hàm Mâu Ni Phật (1 lạy)
 12. Nam Mô Ca Diếp Phật (1 lạy)
 13. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy)
 14. Nam Mô Quá Khứ Đa Bảo Như Lai (1 lạy)
 15. Nam Mô Bảo Thắng Như Lai (1 lạy)
 16. Nam Mô Diệu Sắc Thân Như Lai (1 lạy)
 17. Nam Mô Quảng Bác Thân Như Lai (1 lạy)
 18. Nam Mô Ly Bố Úy Như Lai (1 lạy)
 19. Nam Mô Cam Lồ Vương Như Lai (1 lạy)
 20. Nam Mô A Di Đà Như Lai (1 lạy)
 21. Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật (1 lạy)
 22. Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Đương Lai Hạ Sanh Từ Thị Tôn Phật (1 lạy)
 23. Nam Mô Tam Tạng Thập Nhị Bộ Thánh Giáo Đại Tiểu Thừa Kinh Biến Pháp Giới Tôn Pháp (1 lạy)
 24. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy)
 25. Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát (1 lạy)
 26. Nam Mô Thất Câu Chi Phật Mẫu Đại Chuẩn Đề Vương Bồ Tát (1 lạy)
 27. Nam Mô Linh Sơn Hội Thượng Vô Lượng Thánh Hiền (1 lạy)
 28. Nam Mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Vô Lượng Thánh Hiền (1 lạy)
 29. Nam Mô Thập Phương Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát (1 lạy)
 30. Nam Mô Hộ Pháp Vĩ Đà Tôn Thiên Bồ Tát Ma Ha Tát (1 lạy)
 31. Đại Vị Quốc Gia Thủy Thổ Ân Thiền Môn Công Vụ Chủng Chủng Công Phu Chí Thành Đảnh Lễ Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo (1 lạy)
 32. Đại Vị Đa Sanh Phụ Mẫu Lương Bằng Quyến Thuộc Ân Chí Thành Đảnh Lễ Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo (1 lạy)
 33. Đại Vị Tam Đồ Lục Đạo Hằng Sa Pháp Giới Chúng Sanh Chí Thành Đảnh Lễ Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo (1 lạy)
 34. Đại Vị Chư Tiên, Chư Thiên, Chư Thánh Thần Chư Thần Chí Thành Đảnh Lễ Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo (1 lạy)
 35. Đại Vị Thủy Cung, Long Cung, Long Vương, Lục Châu Chí Thành Đảnh Lễ Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo(1 lạy)
 36. Đại Vị Nhị Thập Tứ Chư Các Thái Tử, Các Công Chúa Chí Thành Đảnh Lễ Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo(1 lạy)

THẤT PHẬT DIỆT TỘI CHƠN NGÔN

Ly bà ly bà đế, cầu ha cầu ha đế, đà ra ni đế, ni ha ra đế, tỳ lê nể đế, ma ha dà đế, chơn lăng càng đế, ta bà ha. (3 lần)

MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ÐA TÂM KINH

TÁN TỤNG CÔNG ĐỨC
NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ

 1. Nam Mô Nhất Thiên Ngọc Đế
 2. Đấng vua Trời vũ trụ các vì sao
 3. Tầng ba mươi sáu (36) Đại La Thiên Cảnh
 4. Ba ngàn (3000) thế giới, bẩy hai (72) địa cầu
 5. Tu Di núi, bốn bộ châu
 6. Cõi Thiên, cõi Địa, Thủy Cung, cõi Người
 7. Ngọc Hoàng cai quản mọi loài
 8. Thần, Tiên, Bồ Tát, Phật, Thiên, Chúa, Người
 9. Đá Thiên vũ trụ sơ khai
 10. Khí Dương con được thân người Cha cho
 11. Nam Mô sáu chữ Di Đà
 12. Tâm con phát nguyện vạn Tâm với Thiên Đình

TÁN TỤNG CÔNG ĐỨC
ĐẠI THÁNH MẪU

 1. Kể từ hỗn độn sơ khai
 2. Ngọc Hoàng hạ chỉ trước đài Linh Tiêu
 3. Linh thần chơn khí hợp điều
 4. Diêu Trì Kim Mẫu nung lò hóa sanh
 5. Âm Dương giao hóa trụ hình
 6. Cũng vì tà mị xa tình Mẹ Con
 7. Cõi trần trẻ nhiễm mùi ngon
 8. Vây quanh lục đạo Mẹ mòn mỏi trông
 9. Long Hoa Đại Hội thưởng công
 10. Đặc truyền Thiên Giáo Mẹ mong con về
 11. Kính Thiên bài kệ Cơ Trời
 12. Lời vàng Mẹ dạy, con ơi nhớ lời.

Hồi Hướng

LỜI NGUYỆN

(Đứng lên lạy)

TAM TỰ QUY Y

Tự Quy Y Ngọc Hoàng Thượng Đế,
Đại Thánh Mẫu cứu trần thế

(1 lạy)

Tự Quy Y Phật Pháp là phương giải thoát

(1 lạy)

Tự Quy Y Đạo Thiên Tâm chơn truyền,
Ngọc Hoàng Thượng Đế,
Đại Thánh Mẫu dạy

(1 lạy)