Kinh Sám Địa Mẫu

 1. Phủ Hớn Trung nơi huyện Thành Cố
 2. Tỉnh Thiểm Tây Miếu Cổ ứng linh
 3. Thượng tầng tỏa ánh quang minh
 4. Chim Loan, Mẫu ngự truyền kinh răn đời.
 5. Kim ngôn Mẹ đây lời mạch huyết
 6. Đức Từ Tôn tha thiết khuyên con
 7. Hiếu Trung giữ vẹn cho tròn
 8. Mẹ hiền bố điển bảo toàn chúng sanh.
 9. Tam Nhựt Mậu tâm thành kỉnh Mẫu
 10. Tấm lòng son vọng thấu Diêu Cung
 11. Gia gia sum họp trùng phùng
 12. Dân an quốc thới hưởng chung thanh bình.
 13. Mùa màng được tươi xinh sung túc
 14. Mẹ độ con từng phút từng giây
 15. Núi sông Vũ trụ đó đây
 16. Chính do Hoàng Mẫu dựng gầy tạo nên.
 17. Linh Điển Mẹ dưới trên phân rõ
 18. Tâm Chơn Kinh, Mẹ tỏ lời châu
 19. Hoằng khai Đại Đạo nhiệm mầu
 20. Hóa sanh bốn biển năm châu tươi nhuần.
 21. Phật Mẫu ngự thượng tầng độ thế
 22. Điển Chơn Linh phước huệ rải ban.
 23. Tâm Kinh Mẫu dạy rõ ràng
 24. Con lành hiếu thảo Đàn Tràng cung nghinh.
 25. Phước Lộc Thọ hiển vinh do Mẫu
 26. Trọn đủ thời Kỵ Mậu hằng niên
 27. Dân an nước thạnh nhà yên
 28. Lời châu Mẫu dạy gắng chuyên tu trì.
 29. Thơ ngâm diệu Huyền Vi cơ bút
 30. Mẹ truyền kinh dưỡng dục chúng sanh
 31. Xưa Vua Bàn Cổ phong danh
 32. Diêu Trì Phật Mẫu hóa sanh muôn loài.
 33. Chơn Linh Mẫu xét soi vũ trụ
 34. Điển âm dương kết tựu anh nhi
 35. Thượng tầng Mẫu ngự phương phi
 36. Phân ra Thiên Địa trị vì chúng sinh.
 37. Địa Mẫu truyền Chơn Kinh tâm huyết
 38. Khí âm dương hội hiệp cùng nhau
 39. Mưa hòa gió thuận tươi màu
 40. Hóa sanh nhơn loại ngạt ngào chơn thân.
 41. Vậy ai mới bước lần đường Đạo
 42. Phải giữ lòng hiếu thảo trì kinh
 43. Lời châu Mẹ dạy huyền linh
 44. Hoàng Thiên xá tội hiển vinh thanh nhàn.
 45. Cầu Lịnh Mẹ bảo toàn sanh chúng
 46. Độ nhơn sanh giữ đúng hạnh Tiên
 47. Từ đây Thiên Địa phân riêng
 48. Âm dương chơn khí linh nguyên chẳng rời.
 49. Nhựt Nguyệt Tinh phương trời sáng tỏa
 50. Máy Huyền Vi hiện rõ thần thông
 51. Mẹ phân Nam Bắc Tây Đông
 52. Bốn phương tám hướng bao vòng càn khôn.
 53. Điển Thiên, Mẹ bảo tồn vĩnh cửu
 54. Chốn trung ương Mẹ thủ địa châu
 55. Linh quang chiếu sáng nhiệm mầu
 56. Thiên Tiên bảo dưỡng gồm thâu nhơn lành.
 57. Phu quân Mẫu trường sanh bất lão
 58. Tài cao minh sáng tạo Huyền Vi
 59. Thiên Lung, Địa Á diệu kỳ
 60. Tri âm phối hợp, phục quy Diêu Đài.
 61. Thiên địa lập âm lai dương khứ
 62. Khí thần giao gìn giữ Điển Linh
 63. Đất Trời do Tạo Hóa sinh
 64. Pháp luân thuần chuyển siêu hình căn nguyên.
 65. Chính Mẹ tạo tôi hiền Chúa Thánh
 66. Phủ Điển Linh chơn tánh tâm thanh
 67. Chẳng ngừng hóa hóa sanh sanh
 68. Thiên Can thường chuyển vận hành Địa Chi.
 69. Thần với khí tựu thì Thai Thánh
 70. Mẹ cưu mang canh cánh thập niên
 71. Tình thâm Mẫu Tử thiêng liêng
 72. Mười niên trường chuyển dụng Thánh Thai Nhi
 73. Minh quân xuất thế trần ai
 74. Sáu vì Thiên Tử phi tài huyền quang.
 75. Mẹ phán Vua Thiên Hoàng con trưởng
 76. Đến Địa Hoàng, Mẹ thưởng thứ hai
 77. Nhơn Hoàng tam đệ thiên tài
 78. Còn ba vị nữa phân rày sau đây.
 79. Vua Phục Hy, Ngài hay biến hóa
 80. Bát Quái phân phát họa hiển linh
 81. Chỉ rành tám hướng thinh thinh
 82. Âm Dương Vũ trụ quang minh phân bày.
 83. Vua Thần Nông phi tài ngũ cốc
 84. Sắc lịnh gieo châu ngọc khắp nơi
 85. Đó là hạt giống của Trời
 86. Sanh ra lúa gạo giúp đời an khang.
 87. Vua Hiên Viên tạo ban y phục
 88. Đem ấm no hạnh phúc vạn dân
 89. Lưu truyền cơm áo chốn trần
 90. Để cho người thế tấm thân thanh nhàn.
 91. Vũ trụ do Mẫu Hoàng xuất phát
 92. Mẫu tạo ra Bồ Tát, Thần, Tiên
 93. Thượng từng bao phủ điển Thiên
 94. Chẳng rời xa khỏi Mẫu Hiền dưỡng sanh.
 95. Nhìn biển cả trời thanh nước biếc
 96. Khắp bốn mùa tám tiết trở xoay
 97. Gió ngàn tỏa lượn tầng mây
 98. Hóa sanh nhơn loại cỏ cây thú cầm.
 99. Có ngũ nhạc bổng trầm ngân trổi
 100. Khắp muôn nước Từ Mẫu dưỡng sanh
 101. Các đời Vương Đế đại danh
 102. Từ trong thân Mẫu trưởng thành mà ra.
 103. Danh lam có năm tòa thắng cảnh
 104. Chốn lâm sơn tuyết lạnh sương rơi
 105. Có cây cổ thụ sống đời
 106. Sắc dân trăm họ do nơi Mẫu thành.
 107. Năm giống lúa tươi xanh vun dưỡng
 108. Sáu thứ gạo dành thưởng nhơn sinh
 109. Nhân dân no ấm hiển vinh
 110. Sống nhờ điển Mẹ, huyền linh phủ đầy.
 111. Khi lìa thế gởi thây thân Mẫu
 112. Sự hóa sanh dời đổi vô thường
 113. Thân Mẹ là chổ tựa nương
 114. Từ Tôn Địa Mẫu nguồn thương ngập tràn.
 115. Nào châu quận thôn làng tỉnh huyện
 116. Kìa lâu đài, cung điện nguy nga
 117. Am, chùa, quán, xá lập ra
 118. Hiền Thần, Tiên, Thánh, Mẹ đà thưởng phân.
 119. Chư Phật đắc Kim Thân do Mẫu
 120. Cả trân châu ngọc bửu đó đây
 121. Thiếu chi kẻ ước việc này
 122. Lòng tham mơ tưởng mấy ai đạt thành.
 123. Loại kim khí bạc vàng quý báu
 124. Tất cả do Mẫu tạo xuất ra
 125. Vương hầu vạn quốc gia gia
 126. Cũng do Lịnh Mẹ ban ra tôn sùng.
 127. Người chốn thế hiếu trung hưởng phước
 128. Bao Huyền Linh sau trước Mẹ ban
 129. Dân an, quốc thới thanh nhàn
 130. Đế Vương cung kỉnh Mẫu Hoàng Từ Tôn.
 131. Trong vũ trụ tuần hoàn Tạo Hóa
 132. Do Mẫu sanh ra quả Địa Cầu
 133. Biến sanh sáu ngả luân hồi
 134. Biết bao sản vật hoa màu tốt xinh.
 135. Kẻ thế đâu rõ tình thâm Mẫu
 136. Dầu Hoàng Thiên khó nổi sánh hơn
 137. Trên Trời mưa đổ từng cơn
 138. Dưới đất Mẹ hóa Huyền Chơn phép mầu.
 139. Dòng mưa tuôn ngọt ngào Cam Lộ
 140. Ngũ cốc dành hóa độ nhơn sanh
 141. Cỏ cây tươi tốt hương thanh
 142. Địa châu thấm giọt mưa lành phì nhiêu.
 143. Chính hơi nước thâu nhiều mạch huyết
 144. Bao tinh vi sương tuyết giá băng
 145. Đài mây gom tựu phủ giăng
 146. Gặp luồng Quang Điển biến tan mây liền.
 147. Mưa tuôn xuống trần miền tỏa khắp
 148. Cù Rồng kia trốn nấp ngàn sông
 149. Lãnh phần vận chuyển gió giông
 150. Mẹ truyền hoán võ hô phong ứng hầu.
 151. Cù Rồng ở xứ nào chẳng có
 152. Ẩn biển sâu làm gió chuyển mây
 153. Đều do lịnh Mẹ phán bày
 154. Ơn Trên chiếu triệu dám rày cãi đâu.
 155. Muôn thu vẫn nằm sâu lòng đất
 156. Mẹ dưỡng nuôi âm chất hoằng khai
 157. Nhọc nhằn nào quản đắng cay
 158. Điển quang huyền diệu đêm ngày dưỡng sanh.
 159. Chốn dương trần con lành tọa hưởng
 160. Bao nhiệm mầu Mẹ thưởng hồng ân
 161. Tất cả do Lịnh Mẫu phân
 162. Công dầy chẳng thấy người trần ghi tâm.
 163. Mẹ thương con dạ thầm đau thắt
 164. Chẳng bao giờ nhắm mắt nghỉ đâu
 165. Điển quang nếu Mẹ rút thâu
 166. Càn Khôn, Vũ trụ, Địa Cầu tiêu tan.
 167. Khi Cá Ngao trở ngang vùng vẫy
 168. Thiên Địa đành chịu phải rả đôi
 169. Dương trần như thể bèo trôi
 170. Cảnh Trời trống rỗng thảm sầu nạn tai.
 171. Ngoại càn khôn Như Lai tạm ẩn
 172. Chư Bồ Tát tàn lẫn biệt tin
 173. Từ Vua Chúa đến quân binh
 174. Sẽ đều tận diệt nhơn sinh điêu tàn.
 175. Phương hướng đành tiêu tan tất cả
 176. Như ở trong lò hỏa bị thiêu
 177. Muôn loài vạn vật bao nhiêu
 178. Phải đành chịu cảnh quạnh hiu khổ sầu.
 179. Mẹ phán truyền lời châu cao quý
 180. Ai sưu tầm diệu lý quang minh
 181. Tâm thành khảo sát Chơn Kinh
 182. Thọ trì giảng nói chúng sinh hiểu rành.
 183. Từ Tôn chiếu điển lành ban phước
 184. Sắc Lịnh phê người được hiển vinh
 185. Phi tài huyền diệu cao minh
 186. Mẫu Từ giáng bút Ngọc Linh chi truyền.
 187. Nhập vào tâm kẻ hiền sáng suốt
 188. Chơn khí như ánh đuốc thiên nhiên
 189. Mẫu cho phản bổn hườn nguyên
 190. Chơn thần đúng ngoạt xuất liền chẳng sai.
 191. Tinh khí hiệp cho ai dưỡng tánh
 192. Gắng tâm tu hưởng cảnh Thượng Đài
 193. Khai tâm trung chuyển đạo ngay
 194. Lý chơn thông hiểu chớ rày bỏ qua.
 195. Cần quán tưởng sâu xa Kinh Mẫu
 196. Chớ khoe tài nông nổi mà chi
 197. Chơn Kinh lịnh Mẹ khá ghi
 198. Quần thần, văn võ chẳng khi lời vàng.
 199. Đại Từ Tôn Mẫu Hoàng cao cả
 200. Ân đức dày vong ngả đành sao
 201. Tao nhân mặc khách anh hào
 202. Nông, thương, công, sĩ, nỡ nào lãng ngơ.
 203. Không đền đáp tôn thờ cung kỉnh
 204. Nỡ vô tâm chẳng kính Mẫu hiền
 205. Thâm sâu nghĩa cả thiêng liêng
 206. Đành lòng bội bạc chơn truyền lời châu.
 207. Chánh Pháp đạo nhiệm mầu ai rõ
 208. Giả đò như chẳng tỏ ngộ chi
 209. Phụ ân Từ Mẫu Diêu Trì
 210. Đọa đày muôn kiếp chẳng thì tái sanh.
 211. Muốn biết rõ tánh danh Phật Mẫu
 212. Hãy lắng nghe lời Mẫu phân rành
 213. Lão Bà Hỗn Độn hóa sanh
 214. Thuở còn mù mịt trược thanh chưa tường.
 215. Thiên Địa chia âm dương chơn khí
 216. Thập nhị muôn niên kỷ giáng lâm
 217. Tuổi thọ chín ngàn sáu trăm
 218. Thời gian xuất thế khổ tâm nhọc nhằn.
 219. Muôn ngàn năm khuyên răn dạy dỗ
 220. Ngày biệt ly diệt độ chẳng ngờ
 221. Mẫu Hoàng từ giã con thơ
 222. Hóa thân chớp nhoáng phút giờ chia tay.
 223. Hư không ngự Mây Đài Thượng Cõi
 224. Điển quang minh chiếu rọi khắp nơi
 225. Huyền Vi biến hóa chuyển đời
 226. Truyền kinh châu ngọc bao lời thiết tha.
 227. Chẳng thấy ai lệ sa nhớ Mẫu
 228. Chốn trường giang gợi nỗi nhớ thương
 229. Ngự thuyền lướt sóng trùng dương
 230. Nào ai để dạ vấn vương lòng sầu.
 231. Mẹ thương con chẳng câu phiền trách
 232. Lòng ước mong huyết mạch trùng phùng
 233. Sớm về Điện Ngọc Diêu Cung
 234. Con lành cố gắng hiếu trung tu hiền.
 235. Hội Tý Sửu khai Thiên tịch Địa
 236. Vạn sự thành hiếu nghĩa vi tiên
 237. Chơn Kinh Phật Mẫu diệu huyền
 238. Hơn trăm tám chục câu khuyên răn đời.
 239. Mỗi câu mỗi ý lời Mẹ thuyết
 240. Cũng từ nguồn mạch huyết chảy ra
 241. Gồm bao lời ngọc thiết tha
 242. Đúng ngày Thập Bát trần hồng giáng sinh.
 243. Mẹ phủ hết điển linh quảng đại
 244. Tâm huyết thư để lại Chơn Kinh
 245. Kim ngôn siêu thoát quang minh
 246. Từ Tôn bảo dưỡng chúng sinh an toàn.
 247. Là con hiếu đàn tràng cung kỉnh
 248. Mỗi hằng niên nguyện thỉnh Mẫu Từ
 249. Đúng ngày Thập Bát Trăng Mười
 250. Gia gia tụng niệm người người trì kinh.
 251. Lập Đại lễ hoa xinh, trà, quả
 252. Dâng hương, đăng tất cả khiết tinh
 253. Cùng nhau hội hiệp trì kinh
 254. Sớ Dâng Từ Mẫu chứng minh con lành.
 255. Công đức Mẫu vô hình khó tả
 256. Dầu lâm sơn biển cả khó hơn
 257. Ai mà đáp nghĩa đền ơn
 258. Phải sùng Am Tự, họa sơn tượng hình.
 259. Rồi dâng lên hương linh thờ phượng
 260. Tạo lập thành tâm tưởng bái tôn
 261. Diêu Trì Phật Mẹ linh hồn
 262. Hiếu từ làm đặng y ngôn kim truyền.
 263. Mẹ sẽ nhận con hiền dâu thảo
 264. Gắng sức xây tái tạo mau đi
 265. Tùy gia phương tiện hữu vi
 266. Chẳng cần tiền bạc nhiều chi đâu nào.
 267. Mẫu chứng lòng thành cao tâm hảo
 268. Sẽ ghi con tên thảo danh đề
 269. Thẻ ngọc Mẹ chuyển bút phê
 270. Tâm phàm phủi sạch trở về Diêu Cung.
 271. Bởi vì con tận trung tận hiếu
 272. Đắc quả cao cửu khiếu khai minh
 273. Con hiền thọ hưởng trường sinh
 274. Nhờ lòng quảng đại quang minh tâm lành.
 275. Mẹ sắc tứ phong danh muôn thuở
 276. Chánh quả thành dứt nợ trần ai
 277. Ban cho Cửu Phẩm Liên Đài
 278. Trung Ương Thượng Quốc về ngay Đền Vàng.
 279. Thành Đại La nghiêm trang quý báu
 280. Phu phụ đồng Đắc Đạo Kim Thân
 281. Mẹ ban thọ hưởng hồng ân
 282. Lưu danh Bửu Điện muôn phần vẻ vang.
 283. Đức Từ Tôn Mẫu Hoàng bảo dưỡng
 284. Trải hết tâm vô lượng vô biên
 285. Ngự nơi cõi Thượng thiêng liêng
 286. Độ cho quốc thới dân yên thanh bình.
 287. NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHƠN KINH (3)

 288. Phật Mẫu tuy vô hình vô tướng
 289. Mẹ cầm quyền phạt thưởng nhơn sinh
 290. Ban ra lời ngọc Chơn Kinh
 291. Khảo sát địa lý khai minh địa cầu.
 292. Thuở hỗn độn một bầu không khí
 293. Còn mịt mù vô thủy biết đâu
 294. Phật Địa Mẫu ngự đã lâu
 295. Phân ra thiên địa hoàn cầu chuyển xoay.
 296. Mẹ đứng ra làm Thầy trước nhất
 297. Đạo hoằng khai lời thật huyền linh
 298. Phổ thông truyền bá Chơn Kinh
 299. Phán bày phong tục nhân sinh sáng ngời.
 300. Chốn phàm trần đến đời Ngươn Hạ
 301. Mẹ giáng cơ bút tả Chơn Kinh
 302. Ai truyền ấn tống phổ in
 303. Mẫu Hoàng bảo hộ khương ninh cửu trường.
 304. Người nào đầy lòng thương tiếp dẫn
 305. Giúp chúng sanh ngộ nhận Đạo Chơn
 306. Dựng đời thạnh trị Thượng Ngươn
 307. Hết lòng chỉ giáo linh nhơn tỏ tường.
 308. Khắp thế giới thập phương cung kỉnh
 309. Ráng niệm trì nguyện thỉnh lời châu
 310. Đắc thành sở nguyện mong cầu
 311. Vậy mà chẳng thấy người nào lưu tâm.
 312. Xét ra khắp cả hoàn cầu
 313. Đều do Lịnh Mẹ pháp mầu chuyển ra.
 314. Mẹ thương con vị tha tất cả
 315. Nào thấy ai để dạ xót thương
 316. Đắng cay khó nhọc ai tường
 317. Rõ thông nỗi khổ đoạn trường biết bao.
 318. Phán truyền bày tỏ nhiều lời
 319. Hóa sanh hoằng đạo khai đời dưỡng sanh.
 320. Phật Mẫu cố phân rành tất cả
 321. Bảy mươi hai vị đã lãnh phần
 322. Đương kinh hành sự xa gần
 323. Vị nào cũng có Thánh Thần họp chung.
 324. Duy mình Mẫu chẳng cùng ai cả
 325. Khắp ở trong Thiên Hạ xứ nào
 326. Lập Chùa tạo Miễu, Đền cao
 327. Phụng thờ Thần Thánh ra vào cung nghinh.
 328. Còn Mẫu đây riêng mình ai nhớ
 329. Đến tánh danh cũng chớ tường tri
 330. Cõi trần chẳng có chi chi
 331. Một ngôi miếu nhỏ vậy thì cũng không.
 332. Bởi chúng sanh bạc lòng chẳng nghĩ
 333. Chỉ cho đời cải tạo ăn năn
 334. Chẳng luận cao thấp ngang bằng
 335. Dầu cho trẻ nhỏ lòng hằng trì kinh.
 336. Chín tuổi biết cung nghinh đọc tụng
 337. Điển huyền vi hữu dụng Mẹ ban
 338. Cốt nhục xa cách lạc đàng
 339. Mẹ cho tái hợp bình an sum vầy.
 340. Vui trong cảnh bao ngày cách biệt
 341. Dầu chia ly cũng hiệp cùng nhau
 342. Không phân hai bậc thấp cao
 343. Ai ai cũng được truyền trao kinh này.
 344. Khắp non nước Đông Tây Nam Bắc
 345. Phổ biến kinh để nhắc nhở lòng
 346. Thập phương bá tánh rõ thông
 347. Nếu chẳng khứng thọ chắc không sanh tồn.
 348. Bao nguy khốn dập dồn đau xiết
 349. Nạn Thiên tai, Thủy kiệt, Sơn băng
 350. Chúng sanh ngã gục nhào lăn
 351. Lâm vòng đại nạn thoát chăng được nào.
 352. Hiện bây giờ ốm đau bệnh tật
 353. Sanh ra nhiều chứng thật gớm ghê
 354. Khắp trong tất cả thành quê
 355. Thảy đều thọ nạn ê chề khổ thân.
 356. Bị nắng hạn mưa dầm ngập hết
 357. Thổ sản này ngã chết chẳng còn,
 358. Đói lòng quằn quại các con
 359. Vậy khuyên ráng nhớ lời son Mẫu Từ.
 360. Mẹ khuyên con Tâm Thư lời cuối
 361. Gắng tâm tu thông suốt lý kinh
 362. Truyền trao giải nghĩa phổ in
 363. Cho người trì tụng hiểu kinh kịp thời.
 364. Chúng con sẽ thấy đời hết khổ
 365. Nội trong năm phổ độ đầu tiên
 366. Mưa hòa gió thuận khắp miền
 367. Mùa màng sung túc thấy liền chẳng sai.
 368. Còn như đáo lệ ngày Kỵ Mậu
 369. Lập Đàn Tràng bái Mẫu trì kinh
 370. Dâng đèn sáp thiệt quang minh
 371. Từ Tôn phủ điển nhơn sinh phúc dầy.
 372. Mỗi trăng có ba ngày Mậu Kỵ
 373. Hãy thành tâm bền chí cúng dường
 374. Kỉnh Đàn, Đăng, Thủy, Hoa, Hương
 375. Ngoài ra tất cả ngày thường khỏi lo.
 376. Việc cúng kiến phải cho tinh khiết
 377. Cố gắng tu tha thiết cần chuyên
 378. Lo tròn phận sự hằng niên
 379. Ba mươi sáu nhựt kiền thiền trì kinh.
 380. Sắm lễ vật cung nghinh Từ Mẫu
 381. Trong các ngày Kỵ Mậu lập đàn
 382. Gồm có sáu ngọn đăng quang
 383. Quả hoa tươi thắm, hương phần năm cây.
 384. Sáu chung nước lọc đầy đủ lễ
 385. Cùng chung nhau họp để kỉnh đàn
 386. Thuyết kinh giải lý rõ ràng
 387. Mỗi người đều định tâm an thọ trì.
 388. Ai xứ nào làm y lời dạy
 389. Định tinh thần tụng bảy biến kinh
 390. Tiêu bao nghiệp chướng tội mình
 391. Hưởng đời Ngươn Thượng huyền linh sanh tồn
 392. Ai cố gắng sớm hôm trì tụng
 393. Thêm hai thời chuyển dụng tâm thành
 394. Mẹ ban Huyền Diệu Điển Thanh
 395. Tự tay cứu chữa mạnh lành nội gia.
 396. Đức Từ Tôn truyền ra cho biết
 397. Các con cần tha thiết ghi lòng
 398. Nơi nào kỉnh Mẹ sớm mong
 399. Trì Kinh Địa Mẫu phước thừa bình an.
 400. Mẹ bảo hộ vững vàng nơi đó
 401. Được trúng mùa mưa gió thuận hòa
 402. Ai tùng phổ biến gia gia
 403. Tuyên truyền Kinh Mẫu đứng ra giải bày.
 404. Phổ thông in đủ đầy nghĩa lý
 405. Mẫu sẽ sai các vị Thiên Thần
 406. Gia Thần ủng hộ ân cần
 407. Đồng theo độ kẻ xa gần thành tâm.
 408. Được phúc lành tháng năm no ấm
 409. Trên Thiên Đình ghi chấm phước ban
 410. Nội gia kẻ đó thanh nhàn
 411. Được mùa thạnh phát vinh quang muôn phần.
 412. Thanh Long, Bạch Hổ Thần cũng giáng
 413. Phò tá người xứng đáng con lành
 414. Từ Tôn cho biết rõ rành
 415. Trăng mười thập bát giáng sanh trần miền.
 416. Đến giờ ngọ tâm thiền kỉnh Mẫu
 417. Chẳng có nên dời đổi thời gian
 418. Sửu, mùi, thìn, tuất không an
 419. Đúng giờ nhứt định lập Đàn trì kinh.
 420. Cầu Lịnh Mẹ thương tình cứu khổ
 421. Phủ điển linh phổ độ chúng sanh
 422. Các con tựu họp tâm thành
 423. Được ban mầu nhiệm phúc lành khắp nơi.
 424. Mẹ hiển giáng xuống đời tri chứng
 425. Phương hướng nào bền vững chí tâm
 426. Thường hành kinh Mẫu diệu thâm
 427. Ngày đêm thành kỉnh tháng năm thanh nhàn.
 428. Chơn Kinh của Đức Mẫu Hoàng
 429. Gồm bao Diệu Lý lời vàng ngọc châu.
 430. Kinh Địa Mẫu thấm nhuần đạo lý
 431. Gắng cần chuyên nghiệm kỹ lời khuyên
 432. Hằng ngày ròng rã khẩn nguyền
 433. Được nhiều công đức tội liền tiêu tan.
 434. Điển Huyền Linh xa gần chiếu tỏa
 435. Phóng hào quang khắp cả Bầu Trời
 436. Thưởng người hiểu rõ từng lời
 437. Tâm tư kẻ đó sáng ngời Minh Châu.
 438. Ai thông đạt từng câu nghiệm kỹ
 439. Đã tri tường nghĩa lý Diệu Kinh
 440. Có thể gội sạch tội mình
 441. Bao nhiêu nghiệp chướng oan tình tiêu tan.
 442. Lòng Mẫu Từ nghĩ suy đau xiết
 443. Muốn hưu hủy đại kiếp phong ba
 444. Nạn Thủy Hỏa sắp xảy ra
 445. Thương cho sanh chúng phải sa cảnh sầu.
 446. Ngặt chúng chẳng quay đầu trở lại
 447. Tuân theo lời Mẫu dạy trong kinh
 448. Mẹ muốn bỏ sổ tử sinh
 449. Vì thấy số phận chúng sinh chết nhiều.
 450. Mẹ tính mãi bao điều phương kế
 451. Chẳng đành lòng bỏ phế lảng ngơ
 452. Tình thương vô bến vô bờ
 453. Làm sao cứu được con thơ trở về.
 454. Mẹ dùng chước mầu phê Sắc Lịnh
 455. Phán nhân rằng chỉ định thế này
 456. Truyền Thần Thiện Ác đến đây
 457. Chia làm hai phái lướt mây xuống trần.
 458. Người hung dữ Ác Thần dẫn dắt
 459. Nhập cùng chung kẻ bất lương tâm
 460. Độc ác, tàn nhẫn, đa dâm
 461. Chia ra tất cả chẳng lầm lộn chi.
 462. Bậc hiền lương phương phi quân tử
 463. Thiện Thần gom lại giữ một nơi
 464. Đưa vào Chánh Giác kịp thời
 465. Ngày đêm tu niệm quên đời gian nan.
 466. Chờ đến ngày hạ màn chung cuộc
 467. Mẫu sẽ vảy ra một cái chài
 468. Dầu cho thiện, ác phân hai
 469. Tóm thâu tất cả một chài nhốt chung.
 470. Liên lụy kẻ tận trung hiếu thảo
 471. Người tu hành học đạo kinh tâm
 472. Chừng đó mới thấy diệu thâm
 473. Mẫu Từ sẽ chuyển huệ tâm trẻ lành.
 474. Được sống sót nhàn thanh đủ trí
 475. Biết tường phân chánh lý đường tà
 476. Thiện gần ác lại tránh xa
 477. Từ đó các đạo mở ra khai hoằng.
 478. Đồng xui lòng ăn năn qui tựu
 479. Chánh Đạo, Mẫu hội đủ đem về
 480. Chẳng còn chia rẽ khen chê
 481. Phân ra nhiều mối dễ bề tường phân.
 482. Hình tướng chài phép thần mầu nhiệm
 483. Mẫu tả ra những điểm rất cần
 484. Nhị Thập Bát Tú phân thân
 485. Phủ vây chánh Bắc giáp gần chánh Nam.
 486. Còn phương hướng Tây Nam Tây Bắc
 487. Các vị Thần giáp mặc lông bào
 488. Gồm sáu mươi vị tài cao
 489. Mẫu Từ phán lịnh truyền trao lời vàng.
 490. Tuân lời dạy Thiên Can mười vị
 491. Thập Nhị Thần định chỉ Địa Chi
 492. Tất cả Tinh Tú các Vì
 493. Ủng hộ Hoàng Đế Thái Vi hoàn toàn.
 494. Đức Từ Tôn Mẫu Hoàng điều khiển
 495. Thần Lôi Công Lôi Điển tám phương
 496. Phân thân trấn thủ phi thường
 497. Sáu mươi bốn quẻ tỏ tường diệu thâm.
 498. Hiện nguyên hình tay cầm binh khí
 499. Đứng dàn ra trực chỉ đó đây
 500. Khắp trong thiên hạ đủ đầy
 501. Trận đồ của Mẫu lập xây hạ miền.
 502. Cõi trời Nam từ niên Đinh Hợi
 503. Đến niên Thân, Dậu mới thiệt rồi
 504. Biết bao huyền bí nhiệm mầu
 505. Tại nơi hạ giới thảm sầu thiết tha.
 506. Mẫu Từ bủa Thiên La Địa Võng
 507. Sức đại hùng vang động kinh hồn
 508. Làm cho Thiên ám Địa hôn
 509. Thần sầu Quỉ khóc vong tồn thảm thương.
 510. Còn Tứ Đại Thiên Vương tiếp Lịnh
 511. Bốn cửa trận Mẫu định trấn an
 512. Tám vị Thần Lực Kim Cang
 513. Xông vào trận hóa Pháp Đàn thần thông.
 514. Làm trời đất hư không nghiêng ngã
 515. Nhựt, nguyệt, tinh châu hỏa đảo xoay
 516. Cũng như chong chóng lăn quay
 517. Thế rồi lặn mất không ngày hiện ra.
 518. Mẫu thâu lại yêu tà lăng mị
 519. Kẻ bất lương phải bị luật hình
 520. Hô phong hoán võ lôi đình
 521. Làm cho sóng nổ nước minh mông tràn.
 522. Lửa dậy khắp dương gian nguy khổ
 523. Trận cuồng phong bão tố khắp vùng
 524. Mẫu thâu xong ngày đó bình an
 525. Nước rút sóng lặng gió tan
 526. Sẽ thấy vũ trụ dương gian tươi nhuần.
 527. Chỉ còn người hiền lương sống sót
 528. Kẻ thiện lương được thoát khỏi vòng
 529. Thế là Mẫu dụng Huyền Công
 530. Diệu pháp hóa biến Thần Thông lẹ làng.
 531. Kinh đô có sen vàng đua nở
 532. Bốn phía vòng khắp ở thị thành
 533. Các con hiếu thảo hiền lành
 534. Đến chừng khi đó Mẫu dành hồng ân.
 535. Được đổi xác Kim Thân bất hoại
 536. Chẳng tử sanh thoát khỏi nghiệp duyên
 537. Chứng đặng Đại La Tiên Thiên
 538. Bởi nhờ cố gắng tu hiền thành công.
 539. Hội Bàn Đào thưởng đồng tất cả
 540. Các con nào đắc quả dự vào
 541. Thế rồi vĩnh viễn về sau
 542. Chẳng còn chuyển kiếp khổ đau trần miền.
 543. Chúng con được miên miên bất tử
 544. Khoái lạc tiêu diêu ngự cảnh nhàn
 545. Giống cảnh Diêu Điện Mẫu Hoàng
 546. Luôn hưởng lộc thọ phước an cửu trường.
 547. Phật Mẫu ngự trên Thượng Tầng cõi
 548. Hoằng khai dương nhơn loại bảo toàn
 549. Hết lòng quảng đại sắc son
 550. Hóa sanh dạy dỗ các con phản hồi.

NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHƠN KINH (3)

Lễ Tam Bái