LỜI NGUYỆN

(Đứng lên lạy)

TAM TỰ QUY Y

Tự Quy Y Ngọc Hoàng Thượng Đế,
Đại Thánh Mẫu cứu trần thế

(1 lạy)

Tự Quy Y Phật Pháp là phương giải thoát

(1 lạy)

Tự Quy Y Đạo Thiên Tâm chơn truyền,
Ngọc Hoàng Thượng Đế,
Đại Thánh Mẫu dạy

(1 lạy)