Nghi Lễ Sám Hối

Đại từ đại bi thương chúng sanh
Đại hỷ đại xả cứu muôn loài
Tướng tốt chói sáng tự trang nghiêm
Đệ tử một lòng cung kính lạy.

 1. Nam Mô Nhất Thiên Thiên Ngọc Hoàng Thượng Đế (1 lạy)
 2. Nam Mô Nhất Nhất Hoàng Thiên Đại Thánh Mẫu (1 lạy)
 3. Nam Mô Tận Hư Không Biến Pháp Giới Quá Hiện Vị Lai Tam Thế Nhất Thiết Chư Phật Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng Thường trụ Tam Bảo (1 lạy)
 4. Nam Mô Quá Khứ Trang Nghiêm Kiếp Thiên Phật (1 lạy)
 5. Nam Mô Hiện Tại Hiền Kiếp Thiên Phật (1 lạy)
 6. Nam Mô Vị Lai Tinh Tú Kiếp Thiên Phật (1 lạy)
 7. Nam Mô Quá Khứ Tỳ Bà Thi Phật (1 lạy)
 8. Nam Mô Thi Khí Phật (1 lạy)
 9. Nam Mô Tỳ Xá Phù Phật (1 lạy)
 10. Nam Mô Câu Lưu Tôn Phật (1 lạy)
 11. Nam Mô Câu Na Hàm Mâu Ni Phật (1 lạy)
 12. Nam Mô Ca Diếp Phật (1 lạy)
 13. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy)
 14. Nam Mô Quá Khứ Đa Bảo Như Lai (1 lạy)
 15. Nam Mô Bảo Thắng Như Lai (1 lạy)
 16. Nam Mô Diệu Sắc Thân Như Lai (1 lạy)
 17. Nam Mô Quảng Bác Thân Như Lai (1 lạy)
 18. Nam Mô Ly Bố Úy Như Lai (1 lạy)
 19. Nam Mô Cam Lồ Vương Như Lai (1 lạy)
 20. Nam Mô A Di Đà Như Lai (1 lạy)
 21. Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật (1 lạy)
 22. Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Đương Lai Hạ Sanh Từ Thị Tôn Phật (1 lạy)
 23. Nam Mô Tam Tạng Thập Nhị Bộ Thánh Giáo Đại Tiểu Thừa Kinh Biến Pháp Giới Tôn Pháp (1 lạy)
 24. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy)
 25. Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát (1 lạy)
 26. Nam Mô Thất Câu Chi Phật Mẫu Đại Chuẩn Đề Vương Bồ Tát (1 lạy)
 27. Nam Mô Linh Sơn Hội Thượng Vô Lượng Thánh Hiền (1 lạy)
 28. Nam Mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Vô Lượng Thánh Hiền (1 lạy)
 29. Nam Mô Thập Phương Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát (1 lạy)
 30. Nam Mô Hộ Pháp Vĩ Đà Tôn Thiên Bồ Tát Ma Ha Tát (1 lạy)
 31. Đại Vị Quốc Gia Thủy Thổ Ân Thiền Môn Công Vụ Chủng Chủng Công Phu Chí Thành Đảnh Lễ Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo (1 lạy)
 32. Đại Vị Đa Sanh Phụ Mẫu Lương Bằng Quyến Thuộc Ân Chí Thành Đảnh Lễ Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo (1 lạy)
 33. Đại Vị Tam Đồ Lục Đạo Hằng Sa Pháp Giới Chúng Sanh Chí Thành Đảnh Lễ Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo (1 lạy)
 34. Đại Vị Chư Tiên, Chư Thiên, Chư Thánh Thần Chư Thần Chí Thành Đảnh Lễ Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo (1 lạy)
 35. Đại Vị Thủy Cung, Long Cung, Long Vương, Lục Châu Chí Thành Đảnh Lễ Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo(1 lạy)
 36. Đại Vị Nhị Thập Tứ Chư Các Thái Tử, Các Công Chúa Chí Thành Đảnh Lễ Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo(1 lạy)

THẤT PHẬT DIỆT TỘI CHƠN NGÔN

Ly bà ly bà đế, cầu ha cầu ha đế, đà ra ni đế, ni ha ra đế, tỳ lê nể đế, ma ha dà đế, chơn lăng càng đế, ta bà ha. (3 lần)

MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ÐA TÂM KINH