Nghi Thức Hằng Ngày

(Thắp đèn đốt hương đứng ngay ngắn, chắp tay ngang ngực, chủ lễ mật niệm.
Mỗi lần đọc kinh hoăc sáng trước khi bước xuống giường.)

CHÚ TỊNH PHÁP GIỚI

Án lam xoa ha

(3 lần)

CHÚ TỊNH TAM NGHIỆP

Án ta phạ bà phạ, truật đà ta phạ, đạt ma ta phạ, bà phạ truật độ hám.

(3 lần)


Quỳ ngay thẳng, cầm 3 cây hương dâng ngang trán, chủ lễ niệm bài Cúng Hương.

CÚNG HƯƠNG

Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát

(1 tiếng chuông, xá 1 xá)

Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế chứng minh

(1 tiếng chuông, xá 1 xá)

Nam Mô Đại Thánh Mẫu chứng minh

(1 tiếng chuông, xá 1 xá)

CẦU NGUYỆN

Nam mô Di Lạc Vương Phú Quí Phật

(3 lần)

Đệ tử chúng con nguyện:

KHEN NGỢI ĐỨC NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ VÀ ĐỨC ĐẠI THÁNH MẪU

 1. Đấng thiêng liêng vô thượng
 2. Cha mẹ của trời người
 3. Không gian cùng Thủy, Thổ
 4. Cai quản mọi muôn loài
 5. Giọt nước trong con uống
 6. Là giọt lệ Mẹ ban
 7. Không khắc giây ngưng nghĩ
 8. Để chúng con được bình an.

(1 tiếng chuông, xá 1 xá)

QUÁN TƯỞNG PHẬT

 1. Phật, chúng sanh tánh thường rỗng lặng
 2. Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn
 3. Lưới đế châu ví đạo tràng
 4. Mười phương Phật hiện hào quang sáng ngời
 5. Trước bảo tọa thân con ảnh hiện
 6. Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.
 7. Nam mô sáu chữ Di Đà,
 8. Tâm con phát nguyện vạn Tâm với Thiên Đình

(1 tiếng chuông, đại chúng đồng tụng)

ĐẢNH LỄ

Tất cả đứng dạy lạy