TÁN TỤNG CÔNG ĐỨC
NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ

 1. Nam Mô Nhất Thiên Ngọc Đế
 2. Đấng vua Trời vũ trụ các vì sao
 3. Tầng ba mươi sáu (36) Đại La Thiên Cảnh
 4. Ba ngàn (3000) thế giới, bẩy hai (72) địa cầu
 5. Tu Di núi, bốn bộ châu
 6. Cõi Thiên, cõi Địa, Thủy Cung, cõi Người
 7. Ngọc Hoàng cai quản mọi loài
 8. Thần, Tiên, Bồ Tát, Phật, Thiên, Chúa, Người
 9. Đá Thiên vũ trụ sơ khai
 10. Khí Dương con được thân người Cha cho
 11. Nam Mô sáu chữ Di Đà
 12. Tâm con phát nguyện vạn Tâm với Thiên Đình

TÁN TỤNG CÔNG ĐỨC
ĐẠI THÁNH MẪU

 1. Kể từ hỗn độn sơ khai
 2. Ngọc Hoàng hạ chỉ trước đài Linh Tiêu
 3. Linh thần chơn khí hợp điều
 4. Diêu Trì Kim Mẫu nung lò hóa sanh
 5. Âm Dương giao hóa trụ hình
 6. Cũng vì tà mị xa tình Mẹ Con
 7. Cõi trần trẻ nhiễm mùi ngon
 8. Vây quanh lục đạo Mẹ mòn mỏi trông
 9. Long Hoa Đại Hội thưởng công
 10. Đặc truyền Thiên Giáo Mẹ mong con về
 11. Kính Thiên bài kệ Cơ Trời
 12. Lời vàng Mẹ dạy, con ơi nhớ lời.